Rajska wyspa
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Czarown­ica Niska Emisja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Złe decyzje
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Zabawki w opałach
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Baron Smog
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Jak przez sen
recital pro­fi­lak­ty­czny
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Jeż w wielkim mieś­cie
spek­takl teatralny dla dzieci
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej
Szał Time
mon­odram dla widzów dorosłych

Bal­lada o Marku

recital pro­fi­lak­ty­czny

Bal­lada o Marku jest pro­gramem doty­czą­cym prob­lemów alko­holowych zre­al­i­zowanym w formie recitalu.

 

Bohaterem nie jest jed­nak alko­ho­lik. Pro­gram to opowieść o człowieku, który wychował się w pato­log­icznej rodzinie, której życie obra­cało się wokół kieliszka.

W dorosłym życiu tytułowego Marka pępow­ina nie została do końca odcięta — przeszłość kładzie się cie­niem na jego egzys­tencję i wpływa na jego nie zawsze i nie do końca świadome wybory. Sam bohater, choć nie dał się uwikłać w alko­holowy schemat, to jed­nak ponosi życiową porażkę.

Pro­gram ma na celu pokazać, że alko­holizm nie jest chorobą jed­nos­tki, że takich przy­pad­kach cho­ruje cała pod­sta­wowa komórka społeczna jaką jest rodz­ina.

His­to­ria przepla­tana jest odpowied­nio dobranymi, a także spec­jal­nie w tym celu napisanymi piosenkami śpiewanymi przez Yanoosha Barana i Justynę Baran.

Całość trwa ok. 60 min.

Wyma­gania tech­niczne: 2 mikro­fony (jeden na staty­wie), nagłośnie­nie, wejś­cie na linie do gitary, ew. odsłuch.