Rajska wyspa
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Czarown­ica Niska Emisja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Złe decyzje
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Zabawki w opałach
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Baron Smog
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Jak przez sen
recital pro­fi­lak­ty­czny
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Jeż w wielkim mieś­cie
spek­takl teatralny dla dzieci
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej
Szał Time
mon­odram dla widzów dorosłych

Zabawki w opałach

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Stare zabawki – robot Robi i lalka Basia zostały wyrzu­cone do piwnicy, są już niepotrzebne i mają być spalone w piecu. Od strasznego losu może ich ura­tować Janeczka – stara pajęczyca zamieszku­jąca piwnicę…

 

Jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach, co to jest smog, niska emisja, jak seg­re­gować odpady (wg nowych zasad obow­iązu­ją­cych od 1 lipca 2017 w ramach Wspól­nego Sys­temu Seg­re­gacji Odpadów), co robić z elek­trośmieci­ami – to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym. Dodatkowo chcemy zwró­cić uwagę na zagad­nienia związane ze zwierzę­tami z naszego najbliższego otoczenia.

Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle nuda nie ma wstępu! Dzieci biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane dla nich pyta­nia i łamigłówki. Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin.

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Justyna Baran, Urszula Mach­nik, Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie z możli­woś­cią podłączenia mikro­portów, odt­warzacz CD

 

Spek­takl adresowany do dzieci w wieku 510 lat