Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
W zielonej krainie Oz
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Eko-protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym
spek­takl teatralny dla dzieci
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci
Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Tajem­nica wal­izki babci Lidii
spek­takl teatralny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

Pod­niebna misja

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Spek­takl eko­log­iczny „Pod­niebna misja” to opowieść o złej królowej Spalinie, która wszelkimi sposobami chce zatruć świat i zniszczyć środowisko nat­u­ralne, co w jej mnie­ma­niu zapewni jej władzę nad wszys­tkimi…

Pomaga jej smok — Smog, kiedyś zacny ekolog, dziś nieszczęśliwy sługa Spaliny. Smok poz­naje jed­nak dwie niezwykłe istoty: ważkę Grażynę i muchę Krysię, które odmienią serca zarówno smoka, jak i okrut­nej wład­czyni, a także uchronią ziemię przed marnym losem.

W spek­taklu poruszamy tem­aty smogu, niskiej emisji, seg­re­gacji odpadów i degradacji środowiska nat­u­ral­nego.

Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia są: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

Wid­zowie biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc bohaterom. Łączymy w naszej propozy­cji wspani­ałą zabawę z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Agnieszka Zdeb-Franczyk, Katarzyna Cebula, Zbig­niew Franczyk

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu