Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
W zielonej krainie Oz
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Eko-protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym
spek­takl teatralny dla dzieci
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci
Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Tajem­nica wal­izki babci Lidii
spek­takl teatralny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

W zielonej krainie Oz

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

W zielonej krainie Oz” to znakomity spek­takl teatralny dla dzieci opowiada­jący o zagad­nieni­ach związanych z ekologią, naw­iązu­jący do słyn­nej książki Lymana Franka Bauma, „Czarnok­siężnik z krainy Oz”.

Potężna wichura przenosi główną bohaterkę — Dorotkę, do tajem­niczej krainy Oz rząd­zonej przez potężnego czarnok­siężnika. Podobno to on zabrał całą zieleń i świeże powi­etrze z Ziemi… więc tylko on może to cofnąć! Dorotka wraz z towarzyszką lwicą Leokadią chcą przekonać czarnok­siężnika, aby sprawił, by ziemia była czysta i zielona jak przed laty. Wyruszają więc do jego zamku, przeży­wa­jąc liczne przy­gody i spo­tyka­jąc niezwykłych mieszkańców krainy.

W spek­taklu poruszamy tem­aty smogu, niskiej emisji, zmian kli­maty­cznych, seg­re­gacji odpadów i degradacji środowiska nat­u­ral­nego.

Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia są: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja, znakomita gra aktorska, a przede wszys­tkim mnóstwo infor­ma­cji doty­czą­cych ochrony środowiska.
         
Spek­takl ma charak­ter inter­ak­ty­wny: wid­zowie biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc bohaterom.

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Karolina Jędrze­jko, Dominika Żurawska, Patryk Bal­icki

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu

Spek­takl adresowany jest do dzieci w wieku 510 lat