Rajska wyspa
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Czarown­ica Niska Emisja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Złe decyzje
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Zabawki w opałach
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Baron Smog
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Jak przez sen
recital pro­fi­lak­ty­czny
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Jeż w wielkim mieś­cie
spek­takl teatralny dla dzieci
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej
Szał Time
mon­odram dla widzów dorosłych

Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

 Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej pow­stała w 2010 roku i od tej pory wys­tępuje na estradach w całym kraju obok wielu znanych artys­tów.

 

Zespół wykonuje różne rodzaje biesiad muzy­cznych: krakowska, pol­ska, cygańska, retro, coun­try, disco polo, czy też  kolędy, co umożli­wia obsługę różnych imprez okolicznoś­ciowych, takich jak: dni miast, pikniki, dożynki, Dni Kobiet, Dni Seniora, opłatki i inne. Humorysty­czna kon­fer­an­sjerka przepla­tana aneg­do­tami, jak również wspólne śpiewanie pub­liczności z roz­danych wcześniej śpiewników zapew­nia dobrą zabawę. Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej w zależności od charak­teru uroczys­tości wys­tępuje w różnych składach per­son­al­nych — trzy i czteroosobowych. Każdy rodzaj biesi­ady wykony­wany jest w charak­terysty­cznych kostiu­mach.