Wielka morska podróż Flo­ren­tyny

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Spi­enione morze wygląda coraz groźniej. Woda wlewa się na pokład, ale załoga Flo­ren­tyny, wraz z bosmanem Antonim i majtkiem Barakudą tną fale w poszuki­wa­niu kole­jnej przy­gody. A może i skarbu…

Wesoły, żywiołowy pro­gram z dużą iloś­cią szant wykony­wanych na żywo. Pod­czas trwa­nia „wyprawy” wid­zowie mają możli­wość zapoz­na­nia się z ter­mi­nologią żeglarską, sprawdzenia swo­jej sprawności fizy­cznej, wspól­nego śpiewa­nia piosenek żeglars­kich oraz wykaza­nia się zna­jo­moś­cią geografii świata.

Całość przy­go­towana jest przez krakowską Firmę Artysty­czną „Wiolinka i Bemol”.

Wys­tępują:
Flo­ren­tyna — rozśpiewana piratka, prawdziwa znaw­czyni szant,
                       nieza­stą­pi­ona w wydawa­niu rozkazów
Bosman Antoni — człowiek który wie o morzu wszys­tko,
                              no prawie wszys­tko
Majtek Barakuda — adept żeglarskiej sztuki, trochę cia­ma­jda,
                                 ale za to sym­pa­ty­czna

Czas trwa­nia: 75 minut

Wyma­gania tech­niczne: 3 mikro­fony (min­i­mum jeden bezprze­wodowy), ożli­wość podłączenia instru­mentu klaw­is­zowego, odt­warza­cza CD/MP3 i gitary.