Kabaret

Reflek­tor na tatę

Dzisiejszy Ojciec — to temat tego przed­staw­ienia. Ma ono formę kabare­towego mon­odramu, którego bohaterem jest Tatuś o dość specy­ficznym spo­jrze­niu na swoją rolę w wychowa­niu synka.

 

Mno­gość i cel­ność obserwacji, zjadliwy komen­tarz rzeczy­wis­tości, zaskaku­jący finał oraz pełna pre­cyzji finezji i energii gra aktorska to pod­sta­wowe atuty spek­taklu.

Wys­tępje: Piotr Plewa (m. in. Grupa Rafała Kmity)

Sce­nar­iusz: Tomasz Jachimek („Szkło kon­tak­towe”)

Reży­se­ria: Dar­iusz Star­czewski

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie (z odt­warza­czem CD)