Kabaret

Zimny Drań

pro­gram kabare­towy

Kabare­towy re-monodram lub mono-recital. Sztuka na jed­nego zawodowego aktora z towarzysze­niem akom­pa­ni­a­tora.

 

ZIMNY DRAŃ — rzecz o pol­s­kich grzechach głównych, czyli o kul­cie macho, pijańst­wie, sto­sunkach damsko-męskich, a przy okazji o Panu Bogu, Polsce i Poli­tyce.

ZIMNY DRAŃ — przegląd istot­nych tek­stów i piosenek w autorskim opra­cow­a­niu, dla młodych, starych, par, nie-par, również dla idiotów, ale ci muszą wcześniej trochę poczy­tać.

ZIMNY DRAŃ — kabare­towy pro­gram dla wszys­t­kich powyżej 12 roku życia, z wyjątkiem tych, którzy cier­pią na brak poczu­cia humoru.

ZIMNY DRAŃ — przyjdź­cie, a na pewno zna­jdziecie!

W pro­gramie: tek­sty m.in. W.Shakespeare’a, W.Młynarskiego, S.Wyspiańskiego, L.Starskiego, J.Nela, P.D. Zim­mer­manna oraz dygresje i komen­tarze M. Luśni, a także piosenki H.Warsa, J.Wasowskiego, J.Petersburskiego, Z.Wiehlera, S.Gordona oraz spec­jal­nie na tę okoliczność przez­nac­zone aranżacje znakomitego krakowskiego jazzmana Sebas­tiana Berna­tow­icza.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Maciej Luś­nia

Muzyka i aranżacje: Sebas­t­ian Berna­tow­icz

Czas trwa­nia: 60 min.

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie (z odt­warza­czem CD i jed­nym mikro­fonem)