Alko­hol krad­nie wol­ność

pro­gram pro­fi­lak­ty­czny

Warsz­taty przez­nac­zone są dla uczniów V i VI klasy szkoły pod­sta­wowej. Mają one na celu przekazać młodym ludziom wiedzę o tym, co cen­nego z ich młodości ukrad­nie alko­hol.

Pro­gram warsz­ta­towy „Alko­hol krad­nie wol­ność” uświadomi młodym ludziom, że reklamy napo­jów alko­holowych, poza tym, że są niez­godne z prawem, to jeszcze oszukują — mówią, że picie alko­holu jest wesołe, służy przy­ja­ciel­skiej atmos­ferze i pod­nosi atrak­cyjność sek­su­alną — a przekaz ten jest kierowany głównie do ludzi młodych, którzy dają gwarancję dłu­gotr­wałych zysków do kasy pro­du­centa. Przekazy do młodych kon­cen­trują się wokół słowa „Bunt”, opier­ają się na poe­t­yce gier kom­put­erowych oraz teledysków.

Zaję­cia prowad­zone w klasach z uży­ciem rzut­nika mul­ti­me­di­al­nego (spoty reklam­owe i  filmy) zakońc­zone anki­etą, której wyniki przekazu­jemy wychowawcy.

Alko­hol krad­nie wol­ność” jest niesły­chanie dynam­icznym pro­gramem,  dyskusja  z młodzieżą prowad­zona jest  w prz­erwach pomiędzy krótkimi filmikami syg­nal­izu­ją­cymi kole­jne tem­aty dyskusji.

Prowadze­nie: Tomasz Gubała (Ośrodek Pro­fi­lak­tyki Problemowej„Archezja”)

Czas trwa­nia: 45 min