To nie ja, to koń

spek­takl pro­fi­lak­ty­czny

Anka – szes­nas­to­let­nia dziew­czyna trafia do zakładu popraw­czego z wyrok­iem za próbę zabójstwa najbliższej przy­jaciółki Ewy, która po upadku z konia leży spar­al­iżowana.

Świad­kowie twierdzili, że wypadek był przy­go­towany, zaplanowany i tus­zowany przez Ankę. Anka nie przyz­naje się do zarzu­canych jej czynów. Pracu­jący w popraw­czaku psy­cholog pełniący jed­nocześnie funkcję wychowawcy – Grze­gorz, to mężczyzna dojrzały, o bogatym doświad­cze­niu życiowym i zawodowym. Próbuje na swój sposób dojść prawdy. W bur­zli­wej, pełnej zaskaku­ją­cych zwrotów roz­mowie wid­zowie dowiadują się w jakich warunk­ach i w jakim otocze­niu żyje i wychowuje się Anka. Skąd czer­pie wzorce swoich zachowań i co ksz­tał­tuje jej sposób widzenia świata, osobowość oraz sto­sunek do siebie, innych czy tęt­niącego wokół niej życia. Właśnie – jaką pozy­cję w hier­ar­chii wartości Anki zaj­muje życie. Młody widz powinien zadać sobie pytanie czy tak często wys­tępu­jąca dziś prze­moc i agresja wśród bardzo młodych ludzi, która bywa jedynym sposobem rozwiązy­wa­nia prob­lemów jest oznaką siły? A może jest objawem słabości, nieu­miejęt­ności radzenia sobie z prob­le­mami dnia codzi­en­nego? Może jest wynikiem niedo­jrza­łości życiowej i emocjon­al­nej? Nieprzys­tosowaniem do życia i współży­cia w więk­szej grupie społecznej?

Często pod płaszczykiem bru­tal­nej agresji kryje się zwycza­jny strach przed życiem.

Reży­se­ria: Jerzy Hojda

Obsada: Anna Kłos
             Jerzy Hojda

Czas trwa­nia: 60 min.