Rajska wyspa

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Tem­atyką spek­taklu „Rajska wyspa” są zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego.

 

Każdy dzień życia miłej rodziny srok mija wśród śmieci i niezdrowego powi­etrza. Zaczy­nają się przyzwycza­jać do brudu i zanieczyszczeń. Czy mogą to zmienić, czy jest jeszcze nadzieja, by otacza­jący ich świat znów był piękny i przy­jazny? Pomoc przynosi im niezwykły gość, który zawita do ich gni­azda – to piękna Anas­tazja, podróżniczka z odległej rajskiej wyspy, która wraz z widzami odmieni ich życie.

Aktorzy z wielo­let­nim scenicznym doświad­cze­niem, wspani­ała scenografia, efekty spec­jalne, pory­wa­jąca muzyka – to nieza­przeczalne atuty naszego spek­taklu.
Wid­zowie biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc bohaterom.
Łączymy w naszej propozy­cji wspani­ałą zabawę z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

 

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Agnieszka Zdeb-Franczyk, Adri­anna Napiórkowska, Zbig­niew Franczyk

Czas trwa­nia: 60 minut
 

Spek­takl adresowany do dzieci w wieku 510 lat