Czarown­ica Niska Emisja

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ofertą spek­taklu eko­log­icznego dla dzieci pt.: „Czarown­ica Niska Emisja”. Czy Róża, Mlecz i zaskro­niec Antoni pokon­ają Niską Emisję i uratują świat?

 

Najważniejsze tem­aty poruszane w naszym przed­staw­ie­niu to:
- smog – jakie są przy­czyny pow­stawa­nia i jak możemy przy­czynić się do jego redukcji;
- seg­re­gacja odpadów – jakie korzyści przynosi środowisku
- jak ważna dla ludzi jest dzika przy­roda i jak dbać o lasy.

Bohaterowie staną oko w oko ze złą czarown­icą Niską Emisją, która ma plan zniszczenia świata. Na ich barkach spocznie odpowiedzial­ność za poko­nanie czarown­icy oraz pokazanie wid­zom jak dbać o przy­rodę. Róża, Mlecz i zaskro­niec Antoni dzięki pomocy pub­liczności spiszą się na medal i co najważniejsze odmienią serce czarown­icy.

Bardzo ważna jest dla nas atrak­cyjna forma przed­staw­ienia, dlat­ego kładziemy nacisk na inter­akcję między aktorami a dziećmi.
Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin.
Dodatkowym atutem jest wspani­ała scenografia, liczne efekty spec­jalne oraz urzeka­jąca muzyka

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach i Janusz Baran

Wys­tępują: Justyna Baran, Urszula Mach­nik, Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut

 

Spek­takl adresowany do dzieci w wieku 510 lat