Złe decyzje

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

”Ziemia nie należy do człowieka, bo to człowiek należy do Ziemi.
Cokol­wiek przy­darzy się Ziemi, przy­darzy się też człowiekowi.”

Jak decyzje, które pode­j­mu­jemy mogą wpły­wać na nasze otocze­nie? Czy z pozoru niewinne dzi­ała­nia mogą mieć poważne kon­sek­wencje?

Młody chłopak Kuba – bohater spek­taklu, fan gier i wirtu­al­nej rzeczy­wis­tości, nie prze­jawia zain­tere­sowa­nia otacza­ją­cym go światem. Nie wie nic o ekologii i ochronie środowiska. Próby, by przy­bliżyć mu ten temat, pode­j­mowane przez najbliższych, nie przynoszą rezul­tatów. Nierozsądne zachowanie Kuby doprowadzi do tragedii, w której ucier­pią jego najbliżsi oraz otacza­jący go świat.

Niniejszy spek­takl służy ksz­tał­towa­niu wśród młodzieży postaw świadomej współod­powiedzial­ności za stan środowiska nat­u­ral­nego.
Ma on za zadanie pop­u­laryza­cję właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność zmniejszenia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu.

Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ograniczenia niskiej emisji oraz jak smog wpływa na zdrowie ludzi.

Nieza­przeczal­nym atutem przed­staw­ienia jest bogata scenografia, oprawa muzy­czna, wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Tomasz Jakubowski

Scenografia: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępuje 3 aktorów

Czas trwa­nia: 60 minut
 

Spek­takl adresowany do młodzieży w wieku 1015 lat