O czym marzą drzewa

spek­takl eko­log­iczny

… podobno był tu kiedyś wielki zielony las i nas – drzew było dużo, a teraz zostal­iśmy tylko my …”.

Świat dawniej był piękniejszy. Czyste rzeki, dużo drzew i świeże powi­etrze. Niestety przez zanieczyszczenia, tony śmieci i ocieple­nie kli­matu przy­roda obu­miera.

Stare drzewo, które przez lata swo­jego życia było świad­kiem nieod­powiedzial­nych i niszczy­ciel­s­kich dzi­ałań ludzi boi się, że nie ma już ratunku.

Ale pojawia się ktoś jeszcze! Ala – wesoła pier­ws­zok­la­sistka. Razem z  młodym drzewkiem – bukiem Jasiem wierzą, że los może się odwró­cić. Trzeba tylko się bardzo postarać i przekonać wszys­t­kich jak dużo ludzkość może stracić zanied­bu­jąc przy­rodę.

Czy uda się naszym bohaterom ta trudna misja? Czy nauczą się razem z widzami jak postępować, by okolica, w której przyszło im żyć była przy­jazna, czysta i zachę­ca­jąca do spędza­nia czasu na świeżym powi­etrzu?

Wszys­tkiego dowiemy się oglą­da­jąc niezwykłe eko­log­iczne show dla dzieci zaty­tułowane, „O czym marzą drzewa”. Na szczęś­cie nasi bohaterowie mogą liczyć na drogich widzów i zapewne nieje­den raz poproszą dzieci o pomoc.
Spek­takl ma formę wesołej, wspól­nej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Są tutaj konkursy, piosenki, bar­wne kostiumy oraz… oczy­wiś­cie, mnóstwo śmiechu.

Dzięki tej propozy­cji ważne tem­aty jak seg­re­gacja odpadów, zanieczyszcze­nie powi­etrza, niska emisja, czy też prob­lem niszczenia lasów zostaną w łatwy i przy­jemny sposób przekazane nawet najmłod­szym wid­zom.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Wys­tępują: Mał­gorzata Here­tyk, Jakub Zajda, Zbig­niew Franczyk.

Czas trwa­nia: 60 minut.

Wyma­gania tech­niczne: nagłośnie­nie z 3 mikro­fon­ami i odt­warza­czem CD, oświ­etle­nie sceniczne, dostęp do źródła prądu.