Jask­in­iowcy

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Spek­takl ma na celu posz­erze­nie świado­mości eko­log­icznej i rozwi­janie właś­ci­wych postaw wobec przy­rody wśród młodzieży. Ukazuje zagroże­nia dla środowiska nat­u­ral­nego wynika­jące z niewłaś­ci­wej gospo­darki odpadami, niskiej emisji, czy też zanieczyszcza­nia wód.

Prze­niesiemy widzów w czasy pre­his­to­ryczne. Na Ziemię pełną bujnej roślin­ności, czys­tego powi­etrza i wód, gdzie żyje dwójka naszych bohaterów: Humana i Vir. Ich życie zakłóci niespodziewana wiz­yta podróżniczki z odległej przyszłości Reperii.

Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeba ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ogranicze­nie niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

Nieza­przeczal­nymi atu­tami przed­staw­ienia są: pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Humana — Urszula Machnik/Beata Kwiatkowska

                   Vir — Janusz Baran/Zbigniew Franczyk

                   Repe­ria — Justyna Baran/Agnieszka Franczyk

Czas trwa­nia: 60 minut
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie z możli­woś­cią podłączenia mikro­portów, odt­warzacz CD

 

Spek­takl adresowany do młodzieży w wieku 1015 lat