Czarny Orzeł

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Jest rok 2572. Czarny Orzeł to nazwa statku kos­micznego, którym dwójka bohaterów Adam i Ewa przemierzają odległe galak­tyki, poszuku­jąc miejsc nada­ją­cych się do kol­o­niza­cji. Żyją w przeświad­cze­niu, że na Ziemi, na skutek zanieczyszczeń i rabunkowej gospo­darki człowieka, nie ma już warunków do życia. W wyniku awarii są zmuszeni do nieplanowanego lądowa­nia na pewnej planecie…

Co wydarzyło się dalej można przekonać się oglą­da­jąc niezwykłe wid­owisko eko­log­iczne „Czarny Orzeł”.

Niniejszy spek­takl służy ksz­tał­towa­niu wśród młodzieży postaw świadomej współod­powiedzial­ności za stan środowiska nat­u­ral­nego. Ma on za zadanie pop­u­laryza­cję właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ogranicze­nie niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

Nieza­przeczal­nym atutem przed­staw­ienia jest pro­fesjon­alna oprawa (bogata scenografia, niezwykłe kostiumy, muzyka oraz efekty spec­jalne), wartka, pełna humoru akcja i znakomita gra aktorska.

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Wys­tępują: Urszula Mach­nik, Justyna Baran, Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut.

Wyma­gania tech­niczne: nagłośnie­nie z 3 mikro­fon­ami i odt­warza­czem CD, oświ­etle­nie sceniczne, dostęp do źródła prądu

 

Spek­takl adresowany do młodzieży w wieku 1015 lat