Przed­staw­ienia dla dzieci

Słowik

spek­takl teatralny

W Chi­nach, wiesz pewnie o tym, cesarz jest Chińczykiem i wszyscy, którzy go otaczają, są również Chińczykami. His­to­ria ta dzi­ała się przed wielu laty, ale właśnie dlat­ego trzeba jej wysłuchać.

Piękna, wzrusza­jąca baśń jest przez­nac­zona dla naszej najmłod­szej wid­owni. Cud­owne wizje, posta­cie, nas­tro­jowe, dalekowschod­nie kli­maty wyczarowywane przez czy­ta­jącego tekst zawodowego i doświad­c­zonego aktora, wspier­ane są i uzu­peł­ni­ane przez teatr cieni, gdzie jak w czar­o­dziejskim kale­j­doskopie prze­suwają się pałace, ogrody, dwór cesarski i główni bohaterowie tej niezwykłej baśni.

Czyta: Jerzy Hojda

Opra­cow­anie plas­ty­czne i ani­macja teatru cieni: Karolina Nęga

Wys­tępuje trójka aktorów TEATRU NORMA.

Warunki tech­niczne to:

- Kam­er­alna scena o głębokości min. 5 m.
- Sala musi być wyciem­niona i posi­adać jeden reflek­tor na prosce­nium.

Czas trwa­nia spek­taklu ok. 45 min.