Przed­staw­ienia dla dzieci

Bajkowe spotkanie z Pipi

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Jak wiadomo, Pipi była pełną wyobraźni, roześmi­aną i nieco sza­loną nas­to­latką. Miała mnóstwo zwar­i­owanych pomysłów i bardzo lubiła się bawić. Tak jest i pod­czas naszego przed­staw­ienia.

Pipi wraz ze swoimi przy­jaciółmi, Aniką, Tomim i Piratem Mango, zabier­ają nas we wspani­ałą podróż pełną niespodzianek i zagadek…

Pod­czas trwa­nia pro­gramu dowiadu­jemy się że każdy z przy­jaciół Pipi posi­ada różne umiejęt­ności, dzięki którym czeka wszys­t­kich (którzy uczest­niczą w naszym spotka­niu) całe mnóstwo niespodzianek, konkursów i  zabaw przepla­tanych  znanymi i lubianymi piosenkami wykony­wanymi na żywo przez artys­tów.

Całość przy­go­towana jest przez krakowską Firmę Artysty­czną WIOLINKA i BEMOL.

Wys­tępują:
Pipi – kon­fer­an­sjer, śpiew
Annika – pomoc­nik, śpiew, taniec
Pirat Mango – muzyka, śpiew,
Tommi – plas­tyk, mal­owanie buzi­aków

Czas trwa­nia: ok. 1,52 godziny.

Wyma­gania tech­niczne: 3 mikro­fony bezprze­wodowe, możli­wość podłączenia instru­mentu klaw­is­zowego i odt­warza­cza CD/MP3, upominki / gadżety dla dzieci.