Przed­staw­ienia dla dzieci

Duch Świąt

spek­takl mikoła­jkowy

Jesteśmy w pokoju dziecię­cym — pokoju Antka. Zabawki — lalka Beata i robot Patryk mają przed sobą swoje pier­wsze święta Bożego Nar­o­dzenia. Nie mają poję­cia, co to znaczy.

Zabawki pod­słuchują roz­mowę Antka z mamą. Słyszą o jakimś dzi­wnym duchu świąt, który kiedyś był stale obecny w ludz­kich domach, a teraz próżno go szukać. Postanaw­iają dowiedzieć się, kto to i go odnaleźć, cho­ciaż boją się duchów. Wyruszają na poszuki­wa­nia, a dzieci poma­gają im w różnych zada­ni­ach, z którymi bedą musieli sobie poradzić. Niestety ducha świątecznego nigdzie nie ma. Postaci zrezyg­nowane wracają do domu.

Tym­cza­sem w pokoju dziecię­cym pojawia się nowa zabawka — prezent, ktory Antek dostał od Świętego Mikołaja — jest to plus­zowy miś, który nie ma jeszcze imienia. Beata i Patryk myślą, że to właśnie on jest duchem świąt. Kiedy okazuje sie, że to tylko kole­jna zabawka, stają się zaz­drosni o Antka i nie akcep­tują misia. Ostate­cznie jed­nak przekonują się do niego i zaprzy­jaź­ni­ają się z nim. Nadają mu imię — Kaz­imierz. No, ale co z tym duchem…

Wszys­tkiego dowiecie się oglą­da­jąc i biorąc udział w tym wyjątkowym przedstawieniu-zabawie.

Wys­tępują:  Mał­gorzata Here­tyk, Jakub Zajda, Zbig­niew Franczyk

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stół, czrtery krzesłą, trzy mikro­fony bezprze­wodowe, odt­warzacz CD, nagłośnie­nie