Przed­staw­ienia dla dzieci

Elek­tro­misja

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Żarówka Ilu­mi­nacja i radio Herc zamieszkują dzikie wysypisko śmieci na skraju lasu. Wiedzą, że nie taki los powinien ich spotkać.

Ich najwięk­szym marze­niem jest rozpoczę­cie nowego, lep­szego i pożytecznego życia. Chcą się pod­jąć trud­nego wyzwa­nia dotar­cia do zakładu recyk­lingu!

Jed­nak najpierw muszą przeżyć kilka przygód. Przy­jaźń, współpraca i dbanie o czys­tość otoczenia – tego muszą się nauczyć. Już na początku wędrówki poz­nają nieco kapryśną, ale uroczą Różę. Poma­gają jej odzyskać nowy, piękny dom. A młodzi wid­zowie będą towarzyszyć im w drodze do obranego celu.

Spek­takl ma formę wesołej, wspól­nej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Są tutaj konkursy, piosenki, bar­wne kostiumy oraz… oczy­wiś­cie, mnóstwo śmiechu.
Dzieci dowiedzą się, co zro­bić z elek­trośmieci­ami — sprzę­tami, których nie da się już wyko­rzys­tać, a które stwarzają duże zagroże­nie dla zdrowia i przy­rody. Poz­nają też takie poję­cia jak recyk­ling i odnaw­ialne źródła energii oraz ich znacze­nie dla środowiska, a także nauczą się seg­re­gować odpady.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk
Wys­tępują:
Justyna Baran
Urszula Mach­nik
Janusz Baran
Czas trwa­nia: 60 minut.
Wyma­gania tech­niczne: nagłośnie­nie z 3 mikro­fon­ami
i odt­warza­czem CD, oświ­etle­nie sceniczne