Przed­staw­ienia dla dzieci

Jak kraw­iec Niteczka został królem w Pacanowie

spek­takl teatralny

Przed­staw­ie­nie pow­stało z myślą o najmłod­szej wid­owni. Prosta, choć niebanalna, ciekawa, ale wesoła his­to­ria krawca Józefa Niteczki z miasta Tam­tadramta, któremu cyganka wywróżyła, że zostanie królem.

Opowieść ta stała się pretek­stem do przy­go­towa­nia bar­wnego i żywego wid­owiska teatral­nego. Duże, wręcz imponu­jące lalki, kolorowe, efek­towne zas­tosowanie światła oraz ciekawa, ilus­tra­cyjna muzyka grana na żywo przez biorą­cych udział w akcji muzyków, na pewno nie pozostawią obo­jęt­nymi nikogo, ani tych najmłod­szych, ani tych „trochę” starszych. Bajka jest połącze­niem teatru lalek, cieni i żywego planu.

Pod koniec przed­staw­ienia, w cza­sie koronacji krawca Niteczki, do akcji pros­zone są dzieci z wid­owni w charak­terze paz­iów i dam dworu, nato­mi­ast cała wid­ow­nia ma okazję poczuć się jak jak dwór królewski.

Spek­takl pow­stał na pod­stawie bajki Kor­nela Makuszyńskiego
„O tym, jak kraw­iec Niteczka został królem”.

Reży­se­ria i insc­eniza­cja:
Jerzy Hojda

Wys­tępują:
aktorzy – Jerzy Hojda, Żaneta Łabudzka, Marcin Zawadzki
muzycy – Katarzyna Noga, Paweł Pałka

Wyma­gania tech­niczne: scena o wymi­arach min. 6×4 m, 1 mikro­fon pojem­noś­ciowy, stan­dar­d­owe nagłośnie­nie