Przed­staw­ienia dla dzieci

Kon­cert Świę­tych Mikoła­jów

wid­owisko teatralne dla dzieci

Trzech Mikoła­jów spo­tyka się z dzieci­akami by wciągnąć ich do znakomitej zabawy, improw­iz­owanych gier i tańców. Wys­tępowi towarzyszą znane utwory muzy­czne.

Pod­czas spotka­nia zarówno mali jak i duzi będą znakomi­cie się bawić oglą­da­jąc Mikoła­jów prezen­tu­ją­cych wesołe scenki pan­tomim­iczne.

Pod koniec jest wielka niespodzianka!

Spek­takl doskonale sprawdza się również w warunk­ach plen­erowych.

Wys­tępuje trzech aktorów Teatru Nikoli

Czas trwa­nia: 60 min.