Przed­staw­ienia dla dzieci

Jeż w wielkim mieś­cie

spek­takl teatralny

Pogodna his­to­ria Jeżyka Romka, który spaceru­jąc po lesie zgu­bił się i zawędrował aż do obcego miasta, pełnego tajem­niczych znaków dro­gowych, szos i samo­chodów.

Jeżyk nie potrafi poradzić sobie w nowym otocze­niu, nie wie jak ma się zachować, wszys­tko go dziwi i zaskakuje. Bardzo chci­ałby poz­bierać śliczne jabłuszka, które widzi po drugiej stronie jezdni, ale nie wie jak się do nich bez­piecznie dostać. Z pomocą przy­chodzi mu stara Zebra, opiekunka prze­jś­cia dla pieszych. Krok po kroku tłu­maczy jeżykowi, jak zachować się na obcym, miejskim grun­cie. Romek pozna znaki, nauczy się jak je rozpoz­nawać, co oznaczają i gdzie je można spotkać. Zebra Maryla pomoże mu także dotrzeć do jabłek, objaś­ni­a­jąc zasady prze­chodzenia przez ruch­liwe drogi i cier­pli­wie tłu­macząc czym jest syg­nal­iza­cja świ­etlna. W nauce przeszkadzać będzie jed­nak psotna małpka, która uciekła z ZOO i za wszelką cenę stara się narozra­biać, przewraca­jąc prawdziwe znaki, pod­staw­ia­jąc fałszywe, krad­nąc pasy i światła z syg­nal­iza­tora. Czy Romek dotrze bez­piecznie do domu omi­ja­jąc przeszkody, jak na przykład roboty dro­gowe? Tego wszys­tkiego dowiecie się oglą­da­jąc spek­takl Teatru „Czkawka”.

 

Czas trwa­nia: 60 min.

Wys­tępują: Katarzyna Far­ban­iec, Alek­san­dra Lasoń, Patrycja Polek

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie z odt­warza­czem CD i 3 mikro­fon­ami bezprze­wodowymi