Przed­staw­ienia dla dzieci

O Lalce Lucynce i Bałwanku Ste­fanku

spek­takl teatralny

Pewnego mroźnego zimowego poranka sym­pa­ty­czna Lalka o imie­niu Lucynka wybrała się na spacer po przykry­tym śniegiem lesie. Szukała towarzystwa do zabawy, lecz zami­ast tego zgu­biła się i bardzo zmarzła.

 

Na szczęś­cie nie była w lesie sama. Spotkała równie samot­nego i spragnionego towarzystwa Bałwanka Ste­fanka. Dzięki nowemu przy­ja­cielowi szy­bko odzyskała dobry nas­trój, a wraz z dziecięcą pub­licznoś­cią znaleźli mnóstwo sposobów na wspólną zimową zabawę. Pod­czas gdy czas upły­wał im na beztros­kich grach i sportach zimowych, zapom­nieli o tym, jak należy zachowywać się w lesie. Swoim hałaśli­wym zachowaniem obudzili Panią Zimę. Z początku groźna pani wkrótce okazała się bardzo życ­zliwa. Dowiedzieli się od niej wielu ciekawych rzeczy i poz­nali zimowe zwyczaje leśnych zwierząt. Pani Zima przyłączyła się także do wesołej zabawy.


Czas trwa­nia: 60 min.
Wys­tępują: Katarzyna Far­ban­iec, Alek­san­dra Lasoń, Patrycja Polek (Teatr „Czkawka”)
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie z odt­warza­czem CD i 3 mikro­fon­ami bezprze­wodowymi