Przed­staw­ienia dla dzieci

Baron Smog

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym. Opowiemy również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na świeżym powi­etrzu.

Tytułowy bohater naszego przed­staw­ienia Baron Smog, dąży do tego, aby ziemia i powi­etrze były zanieczyszc­zone. Wybiera na swoją „prawą rękę” małą dziew­czynkę Tosię, która ma mu pomóc w real­iza­cji niec­nego planu zapanowa­nia nad światem. Jed­nak jest ktoś, kto czuwa nad Tosią i wraz z naszymi widzami dołoży wszel­kich starań, by pokrzyżować plany złego Barona.

Nasz inter­ak­ty­wny spek­takl eko­log­iczny to duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Nasi aktorzy doskonale wiedzą, jak przekazać ważne wiado­mości w przys­tępny sposób. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki oraz najmłodsi uczniowie szkół tak chęt­nie uczest­niczą w naszych przed­staw­ieni­ach.

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Agnieszka Franczyk, Beata Kwiatkowska, Zbig­niew Franczyk

Czas trwa­nia: 60 minut
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie z możli­woś­cią podłączenia mikro­portów, odt­warzacz CD

 

Spek­takl adresowany do dzieci w wieku 510 lat