Młodzież i dorośli

Deszcze

pro­gram artysty­czny

Inspiracją dla stworzenia spek­taklu była nie tylko niedawna, okrągła rocznica zakończenia II Wojny Świa­towej, ale przede wszys­tkim chęć ukaza­nia bohater­s­kich postaw Polaków wobec zagroże­nia.

Nasza lit­er­atura, w tym poezja, zawsze i w szczególny sposób związana była z his­torią Nar­odu i państwa. Chcemy też pokazać jak wielka nos­tal­gia za niepodległą Ojczyzną towarzyszyła myślom Polaków w cza­sie wojny. Żaden inny naród nie tęskni tak bardzo za włas­nym domem i rodz­iną, jak Polacy.

Usłyszy­cie Państwo strofy Woj­tyły, Tuwima, Baczyńskiego, Gajcego, Miłosza i wielu, wielu innych. Będą też frag­menty przemówień poli­tyków, zacy­tu­jemy doku­menty, treści plakatów i obwieszczeń oraz strofy pieśni. Przed­staw­imy między innymi: daremny hero­izm wrześ­nia ’39; walkę żołnierzy podziemia – kon­spir­ację i par­tyzan­tkę; głosy wywożonych do łagrów sowiec­kich i więźniów reżimu hitlerowskiego; Pol­skie Siły Zbro­jne na Zachodzie; losy Armii Andersa, I Dywizji Koś­ciuszkowskiej; holokaust, pow­stanie w Gettcie; Pow­stanie Warsza­wskie; wyz­wole­nie, czas powrotów; trud odbu­dowy, wielkie nadzieje z cie­niem Stalina w tle…

Mamy nadzieję, że treści spek­taklu przy­bliżą ogrom krzywd Nar­odu Pol­skiego, ale także ukażą szereg naj­cen­niejszych wartości oraz prawdzi­wych, szcz­erych, spon­tan­icznych uczuć ludz­kich, o których my – Polacy tak szy­bko zapom­i­namy przyzwycza­ja­jąc się do wol­ności. Wol­ności, dla której nasze Matki i Ojcowie odd­ali życie. Dla naszego szczęś­cia.

Wys­tępują:
Katarzyna Nowak
Jan Kor­win Kochanowski

Wymag. tech.: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie, 2 mikro­fony na statywach, możli­wość odt­worzenia płyt CD

Czas trwa­nia: 90 minut