Młodzież i dorośli

Fre­dro bez maski

pro­gram artysty­czny

Spek­takl adresowany jest przede wszys­tkim do młodzieży – ma on na celu przy­bliże­nie życia i twór­c­zości jed­nej z najbardziej nietuzinkowych postaci pol­skiej lit­er­atury — Alek­san­dra Hra­biego Fredry.

Opowiemy o Jego kole­jach życia, korzeni­ach, doświad­czeni­ach wojen napoleońs­kich. Postaramy się wyjaśnić zagadkę zamilknię­cia na 18 lat. Ten, który chciał leczyć śmiechem i zabliź­niać rany w ser­cach rodaków – wyśmi­any przez kry­tyków — z pietyzmem miał odwagę dać świadectwo odchodzącej epoki, także w sferze oby­cza­jów, języka. Pisząc „Pana Jowial­skiego”, jak w bar­wnej gablocie zebrał setki porzekadeł, przysłów, powiedzeń, wierząc, że to swoiste muzeum pamiątek winno przetr­wać dziejowe burze i dać świadectwo pol­skości przyszłym pokole­niom. Nasz pro­gram to też ciekawa lekcja patri­o­tyzmu. Będziemy bawić, rozśmieszać, licząc, że reflek­sje przyjdą kiedy ustanie chi­chot.”

Troje znakomi­tych aktorów wcielać się będzie w postaci ze słyn­nych fredrows­kich sztuk (Zem­sta, Mąż i żona, Gwałtu, co się dzieje) i pamięt­ników (Trzy po trzy, Zapiski starucha). Nie zabraknie oczy­wiś­cie „Małpy w kąpieli” oraz „Pawła i Gawła” na deser.

Wys­tępują: Katarzyna Nowak, Jan Kor­win Kochanowski, Maciej Luś­nia

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie, odt­warzacz CD, trzy mikro­fony na statywach, stół, trzy krzesła

Czas trwa­nia: 90 minut