Młodzież i dorośli

Tryp­tyk Rzym­ski

pro­gram artysty­czny

Piękne strofy Jana Pawła II w wyko­na­niu dwóch znakomi­tych krakows­kich aktorów – Jana Kor­win Kochanowskiego i Macieja Luśni.

Skupi­e­niu nad pięknem myśli Naszego Papieża towarzyszy nas­tro­jowa, lekko jaz­zu­jąca muzyka  w wyko­na­niu Tadeusza Leś­ni­aka. To pro­gram dla wszys­t­kich tych, którzy pamię­tają, chcą pamię­tać i chcą odpocząć przez godz­inę od zgiełku i gonitwy otacza­jącego świata. Głębia poezji Papieża, wspani­ała muzyka i per­fek­cyjne wyko­nanie stanowią o sile tego kam­er­al­nego spotka­nia.

CZY­TAJĄ:
JAN KOR­WIN KOCHANOWSKI
MACIEJ LUŚ­NIA

PIANINO:
TADEUSZ LEŚ­NIAK

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­towe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie z dwoma mikro­fon­ami na statywach

Czas trwa­nia: 60 minut