Młodzież i dorośli

Witaj Maj! 3 Maj!

pro­gram artysty­czny

Okolicznoś­ciowy spek­takl przy­go­towany w celu uświet­nienia rocznicy niezwykle ważnego wydarzenia w his­torii Pol­ski – Uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja.

Dwóch znakomi­tych krakows­kich aktorów (Jan Kor­win Kochanowski oraz Maciej Luś­nia) przy­bliży pub­liczności to wiekopomne zdarze­nie odczy­tu­jąc cho­ci­ażby wybrane artykuły z Kon­sty­tucji, nierzadko już zapom­ni­ane, a jakże do dziś aktu­alne. Zostanie również nakreślone tło his­to­ryczne, ówczesne prob­lemy; przy­toc­zone będą tek­sty m. in. Hugo Kołłą­taja i Stanisława Stasz­ica.

Oczy­wiś­cie nie zabraknie też wspani­ałych recy­tacji poezji okolicznoś­ciowej i pieśni, jak cho­ci­ażby tytułowa „Witaj Maj, 3 Maj”. Odpowiedni dobór tek­stów i ich sug­esty­wne inter­pre­tacje zapewnią wid­zom niezwykłe wraże­nia i z pewnoś­cią zachęcą do spo­jrzenia na Kon­sty­tucję 3 Maja z per­spek­tywy dzisiejszych cza­sów.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Jan Kor­win Kochanowski

Wys­tępują: Jan Kor­win Kochanowski i Maciej Luś­nia

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie (z 2 mikro­fon­ami na statywach i odt­warza­czem CD)

Czas trwa­nia: 60 minut