Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
W zielonej krainie Oz
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Eko-protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym
spek­takl teatralny dla dzieci
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci
Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Tajem­nica wal­izki babci Lidii
spek­takl teatralny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

Eko-protest

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Eko-protest” to zabawny i poucza­jący zarazem spek­takl dla młodzieży w wieku 1015 lat. Tem­atyka przed­staw­ienia doty­czy sze­roko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia.

Akcja spek­taklu przenosi naszych widzów do dyrekcji wielkiej elek­trowni zasi­lanej węglem. Dzień pracy zaczyna się dla dyrek­tora Andrzeja i jego sekre­tarki Mar­i­oli tak, jak zwykle – czyli ner­wowo… Sytu­ację kom­p­likuje pojaw­ie­nie się pod biurem 14-letniej akty­wistki eko­log­icznej – Antosi, która przy­była z zami­arem rozpoczę­cia stra­jku kli­maty­cznego w elek­trowni. Tym­cza­sem dają znać o sobie prob­lemy zdrowotne dyrek­tora Andrzeja, a Mar­i­ola i Antosia niespodziewanie zna­j­dują nić porozu­mienia…. Co wyniknie z ich roz­mowy i jaka niespodzianka czeka nas na koniec?

Spek­takl „Eko-protest” porusza bardzo istotne i aktu­alne zagad­nienia doty­czące degradacji środowiska nat­u­ral­nego (niska emisja, smog, glob­alne ocieple­nie), sposobów zapo­b­ie­ga­nia tym zjawiskom (m.in. seg­re­gacja odpadów, odnaw­ialne źródła energii, recyk­ling), a także zdrowego trybu życia (racjon­alne odży­wianie się, akty­wność ruchowa).

Znakomici aktorzy, błyskotliwe i zabawne dialogi, a także mądre przesłanie oraz dużo infor­ma­cji z zakresu ochrony środowiska to nieza­przeczalne atuty tego spek­taklu.

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępuje 3 aktorów

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu