Przed­staw­ie­nie eko­log­iczne na wesoło

Umiejęt­ność opowiada­nia o rzeczach ważnych z humorem, na wesoło, w sposób dos­tosowany do wieku odbior­ców – to jedna z najważniejszych zalet, jakimi charak­teryzują się nasze spek­takle eko­log­iczne. Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury w swoim reper­tu­arze posi­ada sze­roki wybór przed­staw­ień eko­log­icznych dla dzieci w wieku przed­szkol­nym, wczes­noszkol­nym, młodzeży z pod­stawówek i gim­nazjów. Wid­zowie z naszych spek­takli dowiedzą się:

  • dlaczego trzeba dbać o czys­tość naszej plan­ety,
  • jak seg­re­gować śmieci,
  • jak dbać o środowisko i przy­rodę.

Każdy nasz spek­takl eko­log­iczny na wesoło to duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Nasi aktorzy doskonale wiedzą, jak podać ważne wiado­mości w przys­tępny sposób. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki oraz najmłodsi uczniowie szkół tak chęt­nie uczest­niczą w naszych spek­tak­lach.

Spek­takl, przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla przed­szko­laków
Orga­nizu­jąc spek­takle eko­log­iczne dla dzieci – w domach kul­tury, szkołach lub przed­szko­lach – kładziemy nacisk na inter­akcję między aktorami i widzami. Dzieci biorą czynny udział w naszych spek­tak­lach, odpowiadają na przy­go­towane dla nich pyta­nia i łamigłówki, a wszys­tko to na wesoło i z humorem. Prob­lematyka eko­log­iczna nie należy do zagad­nień łatwych, jed­nak przed­staw­iana w umiejętny sposób stanie się zrozu­mi­ała i przys­tępna także dla najmłod­szych. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z kom­plek­sową ofertą spek­takli i przed­staw­ień eko­log­icznych dla dzieci. Z przy­jem­noś­cią wys­taw­imy dowolne przed­staw­ie­nie o ekologii w domu kul­tury, przed­szkolu lub szkole!

Nasze propozy­cje:

Rajska wyspa

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Tem­atyką spek­taklu „Rajska wyspa” są zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego.

 

Czy­taj więcej: Rajska wyspa

Złe decyzje

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

”Ziemia nie należy do człowieka, bo to człowiek należy do Ziemi.
Cokol­wiek przy­darzy się Ziemi, przy­darzy się też człowiekowi.”

Czy­taj więcej: Złe decyzje

Zabawki w opałach

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Stare zabawki – robot Robi i lalka Basia zostały wyrzu­cone do piwnicy, są już niepotrzebne i mają być spalone w piecu. Od strasznego losu może ich ura­tować Janeczka – stara pajęczyca zamieszku­jąca piwnicę…

 

Czy­taj więcej: Zabawki w opałach

Baron Smog

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym. Opowiemy również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na świeżym powi­etrzu.

Czy­taj więcej: Baron Smog

Jask­in­iowcy

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Spek­takl ma na celu posz­erze­nie świado­mości eko­log­icznej i rozwi­janie właś­ci­wych postaw wobec przy­rody wśród młodzieży. Ukazuje zagroże­nia dla środowiska nat­u­ral­nego wynika­jące z niewłaś­ci­wej gospo­darki odpadami, niskiej emisji, czy też zanieczyszcza­nia wód.

Czy­taj więcej: Jask­in­iowcy

Czarny Orzeł

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Jest rok 2572. Czarny Orzeł to nazwa statku kos­micznego, którym dwójka bohaterów Adam i Ewa przemierzają odległe galak­tyki, poszuku­jąc miejsc nada­ją­cych się do kol­o­niza­cji. Żyją w przeświad­cze­niu, że na Ziemi, na skutek zanieczyszczeń i rabunkowej gospo­darki człowieka, nie ma już warunków do życia. W wyniku awarii są zmuszeni do nieplanowanego lądowa­nia na pewnej planecie…

Czy­taj więcej: Czarny Orzeł

Pieski świat

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Życie małych piesków – bohaterów naszej opowieści jest bardzo ciężkie. Nie mają swo­jego ciepłego, przy­tul­nego domu, ani kocha­ją­cych właś­ci­cieli. Ich domem jest straszne wysypisko śmieci.

Czy­taj więcej: Pieski świat