Przed­staw­ie­nie eko­log­iczne

Umiejęt­ność opowiada­nia o rzeczach ważnych z humorem, na wesoło, w sposób dos­tosowany do wieku odbior­ców – to jedna z najważniejszych zalet, jakimi charak­teryzują się nasze spek­takle eko­log­iczne. Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury w swoim reper­tu­arze posi­ada sze­roki wybór przed­staw­ień eko­log­icznych dla dzieci w wieku przed­szkol­nym, wczes­noszkol­nym, młodzeży z pod­stawówek i gim­nazjów. Wid­zowie z naszych spek­takli dowiedzą się:

  • dlaczego trzeba dbać o czys­tość naszej plan­ety,
  • jak seg­re­gować śmieci,
  • jak dbać o środowisko i przy­rodę.

Każdy nasz spek­takl eko­log­iczny na wesoło to duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Nasi aktorzy doskonale wiedzą, jak podać ważne wiado­mości w przys­tępny sposób. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki oraz najmłodsi uczniowie szkół tak chęt­nie uczest­niczą w naszych spek­tak­lach.

Spek­takl eko­log­iczny na wesoło!
Orga­nizu­jąc spek­takle eko­log­iczne dla dzieci – w domach kul­tury, szkołach lub przed­szko­lach – kładziemy nacisk na inter­akcję między aktorami i widzami. Dzieci biorą czynny udział w naszych spek­tak­lach, odpowiadają na przy­go­towane dla nich pyta­nia i łamigłówki, a wszys­tko to na wesoło i z humorem. Prob­lematyka eko­log­iczna nie należy do zagad­nień łatwych, jed­nak przed­staw­iana w umiejętny sposób stanie się zrozu­mi­ała i przys­tępna także dla najmłod­szych. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z kom­plek­sową ofertą spek­takli i przed­staw­ień eko­log­icznych dla dzieci. Z przy­jem­noś­cią wys­taw­imy dowolne przed­staw­ie­nie o ekologii w domu kul­tury, przed­szkolu lub szkole!

Nasze propozy­cje:

Czarny Orzeł

spek­takl eko­log­iczny

Jest rok 2572. Czarny Orzeł to statek kos­miczny, którym dwójka bohaterów Adam i Ewa przemierzają odległe galak­tyki, poszuku­jąc miejsc nada­ją­cych się do kol­o­niza­cji.

Czy­taj więcej: Czarny Orzeł

Pieski świat

spek­takl eko­log­iczny

Życie małych piesków – bohaterów naszej opowieści jest bardzo ciężkie. Nie mają swo­jego ciepłego, przy­tul­nego domu, ani kocha­ją­cych właś­ci­cieli. Ich domem jest straszne wysypisko śmieci.

Czy­taj więcej: Pieski świat