Przed­staw­ie­nie eko­log­iczne na wesoło

Umiejęt­ność opowiada­nia o rzeczach ważnych z humorem, na wesoło, w sposób dos­tosowany do wieku odbior­ców – to jedna z najważniejszych zalet, jakimi charak­teryzują się nasze spek­takle eko­log­iczne. Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury w swoim reper­tu­arze posi­ada sze­roki wybór przed­staw­ień eko­log­icznych dla dzieci w wieku przed­szkol­nym, wczes­noszkol­nym, młodzeży z pod­stawówek i gim­nazjów. Wid­zowie z naszych spek­takli dowiedzą się:

  • dlaczego trzeba dbać o czys­tość naszej plan­ety,
  • jak seg­re­gować śmieci,
  • jak dbać o środowisko i przy­rodę.

Każdy nasz spek­takl eko­log­iczny na wesoło to duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Nasi aktorzy doskonale wiedzą, jak podać ważne wiado­mości w przys­tępny sposób. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki oraz najmłodsi uczniowie szkół tak chęt­nie uczest­niczą w naszych spek­tak­lach.

Spek­takl, przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla przed­szko­laków

przedstawienie ekologiczne w przedszkolu


Orga­nizu­jąc spek­takle eko­log­iczne dla dzieci – w domach kul­tury, szkołach lub przed­szko­lach – kładziemy nacisk na inter­akcję między aktorami i widzami. Dzieci biorą czynny udział w naszych spek­tak­lach, odpowiadają na przy­go­towane dla nich pyta­nia i łamigłówki, a wszys­tko to na wesoło i z humorem. Prob­lematyka eko­log­iczna nie należy do zagad­nień łatwych, jed­nak przed­staw­iana w umiejętny sposób stanie się zrozu­mi­ała i przys­tępna także dla najmłod­szych. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z kom­plek­sową ofertą spek­takli i przed­staw­ień eko­log­icznych dla dzieci. Z przy­jem­noś­cią wys­taw­imy dowolne przed­staw­ie­nie o ekologii w domu kul­tury, przed­szkolu lub szkole!

Nasze propozy­cje:

Drzewo życia

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Spek­takl opowiada o losach starej Gazety Emilii, pieska Rysia, pot­worze Gał­ganie oraz mądrym Drzewie Życia. Emilia i Rysiek postanaw­iają zawal­czyć o otacza­jący ich świat i poszukać starego drzewa, które wie jak dbać o środowisko, jak seg­re­gować śmieci i zapo­b­ie­gać smogowi oraz jak pozbyć się strasznego pot­wora Gał­gana.

Czy­taj więcej: Drzewo życia

EkoDe­tek­tywi: Zagadka Zanieczyszc­zonego Miasta

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

EkoDe­tek­tywi” to spek­takl przy­godowy, który zabierze widzów w fas­cynu­jącą podróż przez środowiskowe wyzwa­nia. Nasi detek­tywi: Albina i Albert stawią czoła tajem­niczej zagadce zanieczyszczenia w ich mieś­cie. Poprzez emocjonu­jącą fabułę, wid­zowie będą mogli doświad­czyć śledztwa, walki z zanieczyszcze­niem i poszuki­wa­nia rozwiązań proeko­log­icznych. Bohaterowie spo­tykają na swej drodze mieszkańców miasta i od nich próbują zdobyć infor­ma­cje i dowody, które pomogą im rozwiązać zagadkę.

Czy­taj więcej: EkoDe­tek­tywi: Zagadka Zanieczyszc­zonego Miasta

Cztery pory roku

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

U progu nowego roku, jak zawsze cztery pory roku spo­tykają się w swo­jej tajnej kryjówce, aby uzgod­nić plany na nad­chodzący czas. Ale tym razem… brakuje Wiosny. A pozostałe pory roku robią się coraz bardziej ner­wowe i kłótliwe…    

Czy­taj więcej: Cztery pory roku

Najważniejsza lekcja

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję wśród młodzieży właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

Czy­taj więcej: Najważniejsza lekcja

Eko-protest

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Eko-protest” to zabawny i poucza­jący zarazem spek­takl dla młodzieży w wieku 1015 lat. Tem­atyka przed­staw­ienia doty­czy sze­roko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia.

Czy­taj więcej: Eko-protest

W zielonej krainie Oz

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

W zielonej krainie Oz” to znakomity spek­takl teatralny dla dzieci opowiada­jący o zagad­nieni­ach związanych z ekologią, naw­iązu­jący do słyn­nej książki Lymana Franka Bauma, „Czarnok­siężnik z krainy Oz”.

Czy­taj więcej: W zielonej krainie Oz

Dusza lasu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Co to jest niska emisja i smog, jakie niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem – to najważniejsze zagad­nienia poruszane w spek­taklu teatral­nym „Dusza lasu”.

Czy­taj więcej: Dusza lasu

Pieski świat

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Życie małych piesków – bohaterów naszej opowieści jest bardzo ciężkie. Nie mają swo­jego ciepłego, przy­tul­nego domu, ani kocha­ją­cych właś­ci­cieli. Ich domem jest straszne wysypisko śmieci.

Czy­taj więcej: Pieski świat