Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Najważniejsza lekcja
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Szczęś­cie za rogatką
spek­takl pro­fi­lak­ty­czny dla młodzieży
Jak przez sen
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej
Kolęda z kotem w tle
Złe decyzje
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Strona główna

Szanowni Państwo!
Witamy na stronie inter­ne­towej Krakowskiego Biura Pro­mocji Kul­tury. Nasza firma od 2001 roku akty­wnie wspiera wszelkie inic­jatywy kul­tur­alne na tere­nie całego kraju, orga­nizu­jąc spek­takle teatralne, kon­certy i inne wydarzenia artysty­czne. Współpracu­jemy z wieloma znakomi­toś­ci­ami świata teatru, muzyki, nauki, mediów, czy też filmu. Ważną częś­cią naszej dzi­ałal­ności są również pro­gramy i przed­staw­ienia teatralne o charak­terze wychowaw­czym dla dzieci i młodzieży.

Spek­takle eko­log­iczne
Doskonale wiemy, że przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla dzieci może stanowić doskon­ałe uzu­pełnie­nie lekcji przy­rody. Zdają sobie z tego sprawę liczne placówki oświa­towe oraz insty­tucje pub­liczne, na zlece­nie których przed­staw­iamy nasze spek­takle eko­log­iczne. Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle i przed­staw­ienia nuda nie ma wstępu! Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin. Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty.

Przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne
Spek­takle pro­fi­lak­ty­czne odgry­wają niezwykle istotną rolę w ksz­tałce­niu i wychowywa­niu dzieci i młodzieży. Wyko­rzys­tanie teatru w celach eduka­cyjnych pozwala młodym wid­zom na zdoby­cie dodatkowej wiedzy, podanej w przys­tęp­nej i kreaty­wnej formie. Dla naszych widzów przy­go­towal­iśmy wiele ciekawych wid­owisk, m.in. następu­jące przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne: „Żyj w trzeź­wości człeku”, „Wyjś­cie awaryjne”, „To nie ja, to koń” czy „Szczęś­cie za rogatką”.

Nasze najnowsze i naj­ciekawsze propozy­cje:

Pod­niebna misja

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Spek­takl eko­log­iczny „Pod­niebna misja” to opowieść o złej królowej Spalinie, która wszelkimi sposobami chce zatruć świat i zniszczyć środowisko nat­u­ralne, co w jej mnie­ma­niu zapewni jej władzę nad wszys­tkimi…

Czy­taj więcej: Pod­niebna misja

Dusza lasu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Co to jest niska emisja i smog, jakie niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem – to najważniejsze zagad­nienia poruszane w spek­taklu teatral­nym „Dusza lasu”.

Czy­taj więcej: Dusza lasu

Najważniejsza lekcja

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję wśród młodzieży właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

Czy­taj więcej: Najważniejsza lekcja

Szczęś­cie za rogatką

spek­takl pro­fi­lak­ty­czny

Wiemy, że zda­je­cie sobie sprawę z wielu wspani­ałych rzeczy, które można robić w życiu. Wszyscy dążymy do naszego szczęś­cia za rogatką. Ale tylko od nas samych zależy ile ono będzie trwało.

Czy­taj więcej: Szczęś­cie za rogatką

Kolęda z kotem w tle

Kolędy zaaranżowane w stylu folk, blues, bossa nova, reg­gae, to dziś nic nowego. Podob­nych zadań, pode­j­mowało i pode­j­muje się wielu artys­tów. Jed­nak jest coś szczegól­nego w kon­cer­cie kolęd Yanoosha Barana.

Czy­taj więcej: Kolęda z kotem w tle

Złe decyzje

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

”Ziemia nie należy do człowieka, bo to człowiek należy do Ziemi.
Cokol­wiek przy­darzy się Ziemi, przy­darzy się też człowiekowi.”

Czy­taj więcej: Złe decyzje

Jak przez sen

recital pro­fi­lak­ty­czny

Treść kon­certu wypeł­ni­ają frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Uwaga sku­pi­ona jest na spus­tosze­niu, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol).

Czy­taj więcej: Jak przez sen