Smok z jed­nym okiem
wid­owisko teatralne dla dzieci
Zaczarowane korale
spek­takl dla dzieci teatru MiŚ
Drzewo życia
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Niezwykłe przy­gody Eko-Skrzatów
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
EkoDe­tek­tywi: Zagadka Zanieczyszc­zonego Miasta
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Księga pełna czarów
spek­takl dla dzieci teatru MIŚ
Nowe Przy­gody w Akademii Pana Kleksa
wid­owisko teatralne dla dzieci
Wielka przy­goda małej chmurki
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Cztery pory roku
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
AGRES­SIVA 69 — Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta
koncert/widowisko mul­ti­me­di­alne
MAŁ­GORZATA JARECKA — Bursz­tynowa Dama
recital piosenek Anny Jan­tar
Eko­protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak przez sen
recital pro­fi­lak­ty­czny dla młodzieży
Cher — bogini popu
recital Justyny Baran

Strona główna

Szanowni Państwo!
Witamy na stronie inter­ne­towej Krakowskiego Biura Pro­mocji Kul­tury. Nasza firma od 2001 roku akty­wnie wspiera wszelkie inic­jatywy kul­tur­alne na tere­nie całego kraju, orga­nizu­jąc spek­takle teatralne, kon­certy i inne wydarzenia artysty­czne. Współpracu­jemy z wieloma znakomi­toś­ci­ami świata teatru, muzyki, nauki, mediów, czy też filmu. Ważną częś­cią naszej dzi­ałal­ności są również pro­gramy i przed­staw­ienia teatralne o charak­terze wychowaw­czym dla dzieci i młodzieży.

Spek­takle eko­log­iczne
Doskonale wiemy, że przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla dzieci może stanowić doskon­ałe uzu­pełnie­nie lekcji przy­rody. Zdają sobie z tego sprawę liczne placówki oświa­towe oraz insty­tucje pub­liczne, na zlece­nie których przed­staw­iamy nasze spek­takle eko­log­iczne. Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle i przed­staw­ienia nuda nie ma wstępu! Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin. Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty.

Przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne
Spek­takle pro­fi­lak­ty­czne odgry­wają niezwykle istotną rolę w ksz­tałce­niu i wychowywa­niu dzieci i młodzieży. Wyko­rzys­tanie teatru w celach eduka­cyjnych pozwala młodym wid­zom na zdoby­cie dodatkowej wiedzy, podanej w przys­tęp­nej i kreaty­wnej formie. Dla naszych widzów przy­go­towal­iśmy wiele ciekawych wid­owisk, m.in. następu­jące przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne: „Żyj w trzeź­wości człeku”, „Wyjś­cie awaryjne”, „To nie ja, to koń” czy „Szczęś­cie za rogatką”.

Nasze najnowsze i naj­ciekawsze propozy­cje:

Smok z jed­nym okiem

wid­owisko teatralne dla dzieci 

Zapraszamy do zapier­a­jącej dech w pier­si­ach podróży w krainę magii i przy­gody, gdzie odwaga, współpraca i przy­jaźń stają się kluc­zowymi ele­men­tami walki o wol­ność i miłość!

Czy­taj więcej: Smok z jed­nym okiem 

Zaczarowane korale

spek­takl dla dzieci teatru MIŚ

Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury i Teatr MIŚ serdecznie zapraszają dzieci oraz dorosłych na wspani­ały spek­takl pod tytułem „ZACZAROWANE KORALE”!!!

Czy­taj więcej: Zaczarowane korale

Niezwykłe przy­gody Eko-Skrzatów

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Przed­staw­iamy Państwu spek­takl „Niezwykłe przy­gody Eko-Skrzatów” – mag­iczną opowieść o przy­go­dach trzech uroczych skrza­tów, które pragną wskazać młodym wid­zom drogę do dba­nia o naszą plan­etę.    

Czy­taj więcej: Niezwykłe przy­gody Eko-Skrzatów

Drzewo życia

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Spek­takl opowiada o losach starej Gazety Emilii, pieska Rysia, pot­worze Gał­ganie oraz mądrym Drzewie Życia. Emilia i Rysiek postanaw­iają zawal­czyć o otacza­jący ich świat i poszukać starego drzewa, które wie jak dbać o środowisko, jak seg­re­gować śmieci i zapo­b­ie­gać smogowi oraz jak pozbyć się strasznego pot­wora Gał­gana.

Czy­taj więcej: Drzewo życia

EkoDe­tek­tywi: Zagadka Zanieczyszc­zonego Miasta

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

EkoDe­tek­tywi” to spek­takl przy­godowy, który zabierze widzów w fas­cynu­jącą podróż przez środowiskowe wyzwa­nia. Nasi detek­tywi: Albina i Albert stawią czoła tajem­niczej zagadce zanieczyszczenia w ich mieś­cie. Poprzez emocjonu­jącą fabułę, wid­zowie będą mogli doświad­czyć śledztwa, walki z zanieczyszcze­niem i poszuki­wa­nia rozwiązań proeko­log­icznych. Bohaterowie spo­tykają na swej drodze mieszkańców miasta i od nich próbują zdobyć infor­ma­cje i dowody, które pomogą im rozwiązać zagadkę.

Czy­taj więcej: EkoDe­tek­tywi: Zagadka Zanieczyszc­zonego Miasta

Księga pełna czarów

spek­takl dla dzieci teatru MIŚ

Księga pełna czarów” to kome­dia dla najmłod­szych — inspirowana baśnią Janiny Poraz­ińskiej pt. ”Czar­o­dziejska księga”.

Czy­taj więcej: Księga pełna czarów

Wielka przy­goda małej chmurki

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Mała chmurka wyrusza w podróż na Ziemię, gdzie wraz z nowo poz­nanym kolegą jeżem — Jerzykiem, chce dotrzeć do swej cioci Rzeki. Tylko ona może pokazać bohaterom (jak i wid­zom) jak zapo­b­ie­gać zanieczyszcze­niu środowiska, którego skutki wszyscy odczuwają coraz bardziej.   

Czy­taj więcej: Wielka przy­goda małej chmurki

Cztery pory roku

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

U progu nowego roku, jak zawsze cztery pory roku spo­tykają się w swo­jej tajnej kryjówce, aby uzgod­nić plany na nad­chodzący czas. Ale tym razem… brakuje Wiosny. A pozostałe pory roku robią się coraz bardziej ner­wowe i kłótliwe…    

Czy­taj więcej: Cztery pory roku

Najważniejsza lekcja

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję wśród młodzieży właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

Czy­taj więcej: Najważniejsza lekcja

AGRES­SIVA 69 — Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta

koncert/widowisko mul­ti­me­di­alne

»Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta«, jeden z najws­panial­szych filmów z okresu kina niemego. Do dziś zach­wyca dra­maturgią, mon­tażem i zdję­ci­ami, mimo, iż pow­stał na początku XX wieku. Jeden dzień z życia dużego miasta, od wschodu słońca do chwili kiedy cichną fab­ryki i uliczny gwar, stał się inspiracją dla Agres­sivy 69 – pol­skiej leg­endy muzyki indus­tri­al­nej!

Czy­taj więcej: AGRES­SIVA 69 - Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta 

MAŁ­GORZATA JARECKA — Bursz­tynowa Dama

recital piosenek Anny Jan­tar

„Bursz­tynowa Dama” to recital poświę­cony leg­en­darnej Annie Jan­tar, złożony z wiernie odt­wor­zonych najwięk­szych prze­bo­jów leg­endy pol­skiej estrady. W pro­gramie „Tyle słońca w całym mieś­cie”, „Ktoś między nami”, „Tak mało trzeba nam”, „Wielka dama” i wiele, wiele innych.

Czy­taj więcej: MAŁ­GORZATA JARECKA - Bursz­tynowa Dama

Eko-protest

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Eko-protest” to zabawny i poucza­jący zarazem spek­takl dla młodzieży w wieku 1015 lat. Tem­atyka przed­staw­ienia doty­czy sze­roko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia.

Czy­taj więcej: Eko-protest

Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Przed­staw­ie­nie przy­go­towane przez Teatr MIŚ „Jak pokonać Trolla Bobo­jola…” jest adap­tacją nor­weskiej baśni pt. “Pan Per”. To opowieść o przy­go­dach sym­pa­ty­cznego rodzeństwa, Olka i Zosi.

Czy­taj więcej: Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym

Jak przez sen

recital pro­fi­lak­ty­czny

Treść kon­certu wypeł­ni­ają frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Uwaga sku­pi­ona jest na spus­tosze­niu, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol).

Czy­taj więcej: Jak przez sen

Cher — bogini popu

recital Justyny Baran

CHER - amerykańska piosenkarka, aktorka, pis­arka, biz­nes­menka, komiczka, tancerka, pro­du­cen­tka muzy­czna, autorka tek­stów i prezen­terka telewiz­yjna, określana jako BOGINI POPU

 

Czy­taj więcej: Cher - bogini popu

Kolęda z kotem w tle

Kolędy zaaranżowane w stylu folk, blues, bossa nova, reg­gae, to dziś nic nowego. Podob­nych zadań, pode­j­mowało i pode­j­muje się wielu artys­tów. Jed­nak jest coś szczegól­nego w kon­cer­cie kolęd Yanoosha Barana.

Czy­taj więcej: Kolęda z kotem w tle