Bajkowy przekładaniec
wid­owisko estrad­owe dla dzieci
Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl dla dzieci
Właśnie leci show dla dzieci
wid­owisko estrad­owe dla dzieci
Cher — bogini popu
recital Justyny Baran
W zielonej krainie Oz
spek­takl dla dzieci
Arab­ska Noc
recital Justyny Baran
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci

Strona główna

Szanowni Państwo!
Witamy na stronie inter­ne­towej Krakowskiego Biura Pro­mocji Kul­tury. Nasza firma od 2001 roku akty­wnie wspiera wszelkie inic­jatywy kul­tur­alne na tere­nie całego kraju, orga­nizu­jąc spek­takle teatralne, kon­certy i inne wydarzenia artysty­czne. Współpracu­jemy z wieloma znakomi­toś­ci­ami świata teatru, muzyki, nauki, mediów, czy też filmu. Ważną częś­cią naszej dzi­ałal­ności są również pro­gramy i przed­staw­ienia teatralne o charak­terze wychowaw­czym dla dzieci i młodzieży.

Spek­takle eko­log­iczne
Doskonale wiemy, że przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla dzieci może stanowić doskon­ałe uzu­pełnie­nie lekcji przy­rody. Zdają sobie z tego sprawę liczne placówki oświa­towe oraz insty­tucje pub­liczne, na zlece­nie których przed­staw­iamy nasze spek­takle eko­log­iczne. Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle i przed­staw­ienia nuda nie ma wstępu! Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin. Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty.

Przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne
Spek­takle pro­fi­lak­ty­czne odgry­wają niezwykle istotną rolę w ksz­tałce­niu i wychowywa­niu dzieci i młodzieży. Wyko­rzys­tanie teatru w celach eduka­cyjnych pozwala młodym wid­zom na zdoby­cie dodatkowej wiedzy, podanej w przys­tęp­nej i kreaty­wnej formie. Dla naszych widzów przy­go­towal­iśmy wiele ciekawych wid­owisk, m.in. następu­jące przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne: „Żyj w trzeź­wości człeku”, „Wyjś­cie awaryjne”, „To nie ja, to koń” czy „Szczęś­cie za rogatką”.

Nasze najnowsze i naj­ciekawsze propozy­cje:

Bajkowy Przekładaniec

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Godzinne inter­ak­ty­wne wid­owisko dla dzieci, doskonale sprawdza­jące się na wszelkiego typu imprezach plen­erowych. Składa się ono z wielu bajkowych piosenek, scenek aktors­kich i konkursów.

Czy­taj więcej: Bajkowy Przekładaniec

Ala­dyn: na ratunek światu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Mamy zaszczyt zaprosić młodych (i nie tylko) widzów na niebanalną insc­eniza­cję jed­nego z najsłyn­niejszych frag­men­tów „Baśni z 1001 nocy” — opowieści o Ala­dynie i jego cud­ownej lampie.

Czy­taj więcej: Ala­dyn: na ratunek światu

Właśnie leci show dla dzieci

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Pro­gram estrad­owy składa­jący się z wielu scenek aktors­kich, piosenek, zabaw, konkursów i quizów dla dzieci. Wys­tępuje trzech artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru Małgo.

Czy­taj więcej: Właśnie leci show dla dzieci

Arab­ska Noc

recital Justyny Baran

To muzy­czna, wokalna i taneczna podróż do tajem­niczej i ekscy­tu­jącej krainy Ori­entu… 

 

 

Czy­taj więcej: Arab­ska Noc

Cher — bogini popu

recital Justyny Baran

CHER - amerykańska piosenkarka, aktorka, pis­arka, biz­nes­menka, komiczka, tancerka, pro­du­cen­tka muzy­czna, autorka tek­stów i prezen­terka telewiz­yjna, określana jako BOGINI POPU

 

Czy­taj więcej: Cher - bogini popu

W zielonej krainie Oz

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

W zielonej krainie Oz” to znakomity spek­takl teatralny dla dzieci opowiada­jący o zagad­nieni­ach związanych z ekologią, naw­iązu­jący do słyn­nej książki Lymana Franka Bauma, „Czarnok­siężnik z krainy Oz”.

Czy­taj więcej: W zielonej krainie Oz

Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Bohaterką bajki jest Zosia, która bardzo chci­ałaby zostać podróżniczką. Marzy o wyjeździe do kraju, skąd pochodzi sztuka origami. Nie wie  jed­nak o tym, że w jej pokoju mieszkają prawdziwi przy­ja­ciele. Są to zabawki, które nocą starają się speł­niać marzenia.

Czy­taj więcej: Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki