Ala­dyn: na ratunek światu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
W zielonej krainie Oz
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Eko-protest
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym
spek­takl teatralny dla dzieci
Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki
spek­takl teatralny dla dzieci
Dusza lasu
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Tajem­nica wal­izki babci Lidii
spek­takl teatralny dla dzieci
Pod­niebna misja
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

Strona główna

Szanowni Państwo!
Witamy na stronie inter­ne­towej Krakowskiego Biura Pro­mocji Kul­tury. Nasza firma od 2001 roku akty­wnie wspiera wszelkie inic­jatywy kul­tur­alne na tere­nie całego kraju, orga­nizu­jąc spek­takle teatralne, kon­certy i inne wydarzenia artysty­czne. Współpracu­jemy z wieloma znakomi­toś­ci­ami świata teatru, muzyki, nauki, mediów, czy też filmu. Ważną częś­cią naszej dzi­ałal­ności są również pro­gramy i przed­staw­ienia teatralne o charak­terze wychowaw­czym dla dzieci i młodzieży.

Spek­takle eko­log­iczne
Doskonale wiemy, że przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla dzieci może stanowić doskon­ałe uzu­pełnie­nie lekcji przy­rody. Zdają sobie z tego sprawę liczne placówki oświa­towe oraz insty­tucje pub­liczne, na zlece­nie których przed­staw­iamy nasze spek­takle eko­log­iczne. Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle i przed­staw­ienia nuda nie ma wstępu! Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin. Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty.

Przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne
Spek­takle pro­fi­lak­ty­czne odgry­wają niezwykle istotną rolę w ksz­tałce­niu i wychowywa­niu dzieci i młodzieży. Wyko­rzys­tanie teatru w celach eduka­cyjnych pozwala młodym wid­zom na zdoby­cie dodatkowej wiedzy, podanej w przys­tęp­nej i kreaty­wnej formie. Dla naszych widzów przy­go­towal­iśmy wiele ciekawych wid­owisk, m.in. następu­jące przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne: „Żyj w trzeź­wości człeku”, „Wyjś­cie awaryjne”, „To nie ja, to koń” czy „Szczęś­cie za rogatką”.

Nasze najnowsze i naj­ciekawsze propozy­cje:

Ala­dyn: na ratunek światu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Mamy zaszczyt zaprosić młodych (i nie tylko) widzów na niebanalną insc­eniza­cję jed­nego z najsłyn­niejszych frag­men­tów „Baśni z 1001 nocy” — opowieści o Ala­dynie i jego cud­ownej lampie.

Czy­taj więcej: Ala­dyn: na ratunek światu

W zielonej krainie Oz

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

W zielonej krainie Oz” to znakomity spek­takl teatralny dla dzieci opowiada­jący o zagad­nieni­ach związanych z ekologią, naw­iązu­jący do słyn­nej książki Lymana Franka Bauma, „Czarnok­siężnik z krainy Oz”.

Czy­taj więcej: W zielonej krainie Oz

Eko-protest

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Eko-protest” to zabawny i poucza­jący zarazem spek­takl dla młodzieży w wieku 1015 lat. Tem­atyka przed­staw­ienia doty­czy sze­roko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia.

Czy­taj więcej: Eko-protest

Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Przed­staw­ie­nie przy­go­towane przez Teatr MIŚ „Jak pokonać Trolla Bobo­jola…” jest adap­tacją nor­weskiej baśni pt. “Pan Per”. To opowieść o przy­go­dach sym­pa­ty­cznego rodzeństwa, Olka i Zosi.

Czy­taj więcej: Jak pokonać Trolla Bobo­jola i stać się bogatym

Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Bohaterką bajki jest Zosia, która bardzo chci­ałaby zostać podróżniczką. Marzy o wyjeździe do kraju, skąd pochodzi sztuka origami. Nie wie  jed­nak o tym, że w jej pokoju mieszkają prawdziwi przy­ja­ciele. Są to zabawki, które nocą starają się speł­niać marzenia.

Czy­taj więcej: Sen o Japonii czyli his­to­ria pewnej słomki

Dusza lasu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Co to jest niska emisja i smog, jakie niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem – to najważniejsze zagad­nienia poruszane w spek­taklu teatral­nym „Dusza lasu”.

Czy­taj więcej: Dusza lasu

Tajem­nica wal­izki babci Lidii

spek­takl teatru MIŚ z cyklu „Bajki Podróżniczki”

Bohat­erami spek­taklu są Nila i Agis. To kocha­jące się rodzeństwo. Pomimo częstych sprzeczek, dzieci łączy wspólna miłość do ich babci Lidii, a przede wszys­tkim do jej wiec­zornych opowieści, przenoszą­cych naszych bohaterów do Aten.

Czy­taj więcej: Tajem­nica wal­izki babci Lidii

Pod­niebna misja

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Spek­takl eko­log­iczny „Pod­niebna misja” to opowieść o złej królowej Spalinie, która wszelkimi sposobami chce zatruć świat i zniszczyć środowisko nat­u­ralne, co w jej mnie­ma­niu zapewni jej władzę nad wszys­tkimi…

Czy­taj więcej: Pod­niebna misja

Bal­lada o Marku

recital pro­fi­lak­ty­czny

Bal­lada o Marku jest pro­gramem doty­czą­cym prob­lemów alko­holowych zre­al­i­zowanym w formie recitalu.

 

Czy­taj więcej: Bal­lada o Marku