Zabawki w opałach
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Baron Smog
spek­takl eko­log­iczny dla dzieci
Jask­in­iowcy
spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży
Szał Time
mon­odram dla widzów dorosłych
Jak przez sen
recital pro­fi­lak­ty­czny
Bal­lada o Marku
recital pro­fi­lak­ty­czny
Jeż w wielkim mieś­cie
spek­takl teatralny dla dzieci
Krakowska Grupa Biesi­ady Muzy­cznej

Strona główna

Szanowni Państwo!
Witamy na stronie inter­ne­towej Krakowskiego Biura Pro­mocji Kul­tury. Nasza firma od 2001 roku akty­wnie wspiera wszelkie inic­jatywy kul­tur­alne na tere­nie całego kraju, orga­nizu­jąc spek­takle teatralne, kon­certy i inne wydarzenia artysty­czne. Współpracu­jemy z wieloma znakomi­toś­ci­ami świata teatru, muzyki, nauki, mediów, czy też filmu. Ważną częś­cią naszej dzi­ałal­ności są również pro­gramy i przed­staw­ienia teatralne o charak­terze wychowaw­czym dla dzieci i młodzieży.

Spek­takle eko­log­iczne
Doskonale wiemy, że przed­staw­ie­nie eko­log­iczne dla dzieci może stanowić doskon­ałe uzu­pełnie­nie lekcji przy­rody. Zdają sobie z tego sprawę liczne placówki oświa­towe oraz insty­tucje pub­liczne, na zlece­nie których przed­staw­iamy nasze spek­takle eko­log­iczne. Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle i przed­staw­ienia nuda nie ma wstępu! Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin. Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty.

Przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne
Spek­takle pro­fi­lak­ty­czne odgry­wają niezwykle istotną rolę w ksz­tałce­niu i wychowywa­niu dzieci i młodzieży. Wyko­rzys­tanie teatru w celach eduka­cyjnych pozwala młodym wid­zom na zdoby­cie dodatkowej wiedzy, podanej w przys­tęp­nej i kreaty­wnej formie. Dla naszych widzów przy­go­towal­iśmy wiele ciekawych wid­owisk, m.in. następu­jące przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne: „Żyj w trzeź­wości człeku”, „Wyjś­cie awaryjne”, „To nie ja, to koń” czy „Szczęś­cie za rogatką”.

Nasze najnowsze i naj­ciekawsze propozy­cje:

Zabawki w opałach

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Stare zabawki – robot Robi i lalka Basia zostały wyrzu­cone do piwnicy, są już niepotrzebne i mają być spalone w piecu. Od strasznego losu może ich ura­tować Janeczka – stara pajęczyca zamieszku­jąca piwnicę…

 

Czy­taj więcej: Zabawki w opałach

Baron Smog

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym dla najmłod­szych widzów. Opowiemy również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na świeżym powi­etrzu.

Czy­taj więcej: Baron Smog

Jask­in­iowcy

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Spek­takl ma na celu posz­erze­nie świado­mości eko­log­icznej i rozwi­janie właś­ci­wych postaw wobec przy­rody wśród młodzieży. Ukazuje zagroże­nia dla środowiska nat­u­ral­nego wynika­jące z niewłaś­ci­wej gospo­darki odpadami, niskiej emisji, czy też zanieczyszcza­nia wód.

Czy­taj więcej: Jask­in­iowcy

Jak przez sen

recital pro­fi­lak­ty­czny

Treść kon­certu wypeł­ni­ają frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Uwaga sku­pi­ona jest na spus­tosze­niu, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol).

Czy­taj więcej: Jak przez sen

Szał Time

mon­odram dla widzów dorosłych

Monolog satyryczny inspirowany aktu­alną sytu­acją społeczną, brawurowo zagrany przez Alek­san­drę Kowal­czyk.

Czy­taj więcej: Szał Time

Jeż w wielkim mieś­cie

spek­takl teatralny dla dzieci

Pogodna his­to­ria Jeżyka Romka, który spaceru­jąc po lesie zgu­bił się i zawędrował aż do obcego miasta, pełnego tajem­niczych znaków dro­gowych, szos i samo­chodów.

Czy­taj więcej: Jeż w wielkim mieś­cie

Bal­lada o Marku

recital pro­fi­lak­ty­czny

Bal­lada o Marku jest pro­gramem doty­czą­cym prob­lemów alko­holowych zre­al­i­zowanym w formie recitalu.

 

Czy­taj więcej: Bal­lada o Marku