Szczęś­cie za rogatką

spek­takl pro­fi­lak­ty­czny

Wiemy, że zda­je­cie sobie sprawę z wielu wspani­ałych rzeczy, które można robić w życiu. Wszyscy dążymy do naszego szczęś­cia za rogatką. Ale tylko od nas samych zależy ile ono będzie trwało.

Tymi słowami zaczyna się porusza­jący i zmusza­jący do reflek­sji spek­takl teatralny „Szczęś­cie za rogatką”. Przed­staw­ie­nie składa się z szeregu scen ukazu­ją­cych różne aspekty uza­leżnienia od narko­tyków. Poz­na­jemy kole­jne postaci, które miały nieszczęś­cie zetknąć się z tą patologią, przy­czyny i kon­sek­wencje ich zachowań.

Zakończe­nie spek­taklu to pod­sumowanie ich losów, a także próba odpowiedzi na pytanie jak można zapo­biec podob­nym sytu­acjom. Przed­staw­ie­nie dopeł­nia ciekawa scenografia, znakomita muzyka i doskon­ała gra doświad­c­zonych aktorów z częs­to­chowskiego teatru „Małgo”.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek

Czas trwa­nia: 60 minut