W zielonej krainie Oz

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

W zielonej krainie Oz” to znakomity spek­takl teatralny dla dzieci opowiada­jący o zagad­nieni­ach związanych z ekologią, naw­iązu­jący do słyn­nej książki Lymana Franka Bauma, „Czarnok­siężnik z krainy Oz”.

Czy­taj więcej: W zielonej krainie Oz

Radosna Biesi­ada

wid­owisko estrad­owe

Trwa­jący dziewięćdziesiąt minut biesi­adny wys­tęp trzech artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru Małgo (m. in. Bog­dan Wąchała i Marcin Gan­carek – znakomici aktorzy i kon­fer­an­sjerzy).

Czy­taj więcej: Radosna Biesi­ada

Jasełka

wid­owisko plen­erowe

Niezwykle wid­owiskowy spek­takl uliczny naw­iązu­jący i inspirowany wydarzeni­ami związanymi z Bożym Nar­o­dze­niem.

 

Czy­taj więcej: Jasełka

Coun­try Show

wid­owisko estrad­owe

Dla dwójki przy­jaciół każde nowe spotkanie zarówno z dorosłymi, jak i dzieci­akami jest pretek­stem do znakomitej zabawy, improw­iz­owanych gier i tańców: rozpoczyna się wesoła i spon­tan­iczna zabawa.

Czy­taj więcej: Coun­try Show

Barocco

pro­gram artysty­czny

Aktorzy prze­brani w styl­i­zowane kostiumy barokowe, odgry­wa­jąc scenki sytu­a­cyjne, starają się delikat­nie włączyć pub­liczność w grę aktorską i zachę­cają do wspól­nej zabawy.

Czy­taj więcej: Barocco