Arab­ska Noc

recital Justyny Baran

To muzy­czna, wokalna i taneczna podróż do tajem­niczej i ekscy­tu­jącej krainy Ori­entu… 

 

 

W spek­taklu usłyszy­cie Państwo najwięk­sze, pory­wa­jące hity muzyki arab­skiej – zarówno klasy­czne, jak i współczesne wykony­wane w języku arab­skim. Najwięk­sze szlagiery muzyki arab­skiej śpiewa Justyna Baran.

Justyna Baran – wokalistka, aktorka, plas­tyk. Absol­wen­tka wokalistyki na wydziale Jazzu i Muzyki Rozry­wkowej Akademii Muzy­cznej w Katow­icach. Wokalistka współpracu­jąca z wieloma muzykami mdzy.in. Antonim Krupą, Januszem Baranem, zespołem Worka­holic, biorąca udział w wielu pro­jek­tach muzy­cznych i teatral­nych. Współpra­cow­ała również z Markiem Piekar­czykiem w spek­taklu ”Klenc­zon poe­mat rock­owy”. Artys­tka ma na kon­cie liczne kon­certy w kra­jach Ori­entu, m.in.: Bahrajn, Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie, Jor­da­nia oraz Jemen. Tam właśnie – pod­czas kon­certów i kon­tak­tów z tą niezwykłą kul­turą zafas­cynowała się Ori­en­tem i arab­skim duchem.

 

 

Czas trwa­nia: 60 min.

Wyma­gania tech­niczne: mikro­fon bezprze­wodowy, nagłośnie­nie, odsłuchy, oświ­etle­nie sceniczne.