Ala­dyn: na ratunek światu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Mamy zaszczyt zaprosić młodych (i nie tylko) widzów na niebanalną insc­eniza­cję jed­nego z najsłyn­niejszych frag­men­tów „Baśni z 1001 nocy” — opowieści o Ala­dynie i jego cud­ownej lampie.

Główna postać — Ala­dyn, to biedny chłopak, zamieszku­jący piękne, lecz bardzo zanieczyszc­zone królestwo. Jego ciężkie życie odmienia się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawia się Dżinn i chce spełnić jego trzy życzenia. Jed­nak nasz bohater zami­ast bogactw i szczęś­cia prag­nie ura­tować Ziemię przed nad­cią­ga­jącą nieuchron­nie katas­trofą eko­log­iczną (i tym samym zdobyć serce księżniczki Dżas­miny).
 
Tem­atyką spek­taklu są zagad­nienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów i degradacją środowiska nat­u­ral­nego.

Przed­staw­ie­nie „Ala­dyn: na ratunek światu” to również wesoła, inter­ak­ty­wna zabawa z dziecięcą pub­licznoś­cią. Są tutaj konkursy, dużo piosenek i wspani­ałej muzyki, mnóstwo humoru, bar­wne kostiumy i piękna scenografia. Nie można też zapom­i­nać o niewąt­pli­wych walo­rach eduka­cyjnych tej insc­eniza­cji.

Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i doskon­ałej zabawy! Przed­staw­ie­nie doskonale sprawdza się zarówno w salach, jak i w warunk­ach plen­erowych.

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Justyna Baran, Monika Ziarko, Janusz Baran.

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu

Spek­takl adresowany jest do dzieci w wieku 510 lat