Księga pełna czarów

spek­takl dla dzieci teatru MIŚ

Księga pełna czarów” to kome­dia dla najmłod­szych — inspirowana baśnią Janiny Poraz­ińskiej pt. ”Czar­o­dziejska księga”.

Jest to ludowa powiastka o zabawnych perypeti­ach głównych bohaterek — sióstr Mar­cysi i Krysi. Razem stawią czoła pod­stęp­nemu Hen­rykowi, a w przy­go­dach pomoże im dzi­adek Mateusz, który sprawi, że dziew­czynki oraz pub­liczność odkryją moc pochodzą z książek.

Spek­takl ma charak­ter inter­ak­ty­wny i zarazem dydak­ty­czny, a zawarty w nim morał sprawi, że dzieci zde­cy­dowanie chęt­niej zasiądą do nauki czy­ta­nia i pisa­nia. Za sprawą Krysi, wid­zowie odkryją, że za odczy­ty­wanymi literkami kryje się wspani­ała treść, magia-wiedza, której posi­adanie może nieraz uchronić nas przed zgubą.

Bogata scenografia, wspani­ała kreacja krakows­kich aktorów, różnorodne postaci, melodie szy­bko zapada­jące w ucho, potęgują walory i wpły­wają na artysty­czny odbiór wid­owiska. Przed­staw­ie­nie doskonale sprawdza się zarówno w zamknię­tych salach, jak i w plen­erze.

 

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Natasza Słysz-Czaja
Wys­tępuje 3 aktorów
Czas trwa­nia: 60 minut
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu