Zaczarowane korale

spek­takl dla dzieci teatru MIŚ

Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury i Teatr MIŚ serdecznie zapraszają dzieci oraz dorosłych na wspani­ały spek­takl pod tytułem „ZACZAROWANE KORALE”!!!

 

W samym sercu Puszczy Piskiej, gdzie ukryta jest perła mazurs­kich jezior, Beł­dany, roz­grywa się fas­cynu­jąca leg­enda. Inspiracją do stworzenia tego wid­owiska stała się opowieść o „Czarown­icy z Beł­dańskiego jeziora”.

Anna, trzy­nasta córka bied­nego Rybaka, prag­nie zmi­any w swoim życiu. Niespodziewanie wyk­lęta przez ludzi Czarown­ica staje się ostat­nią nadzieją na odmi­anę losów naszej bohaterki. Czy Jasiek, przys­to­jny kawaler z pob­liskiej wioski, odgrywa kluc­zową rolę w tej his­torii? Jakie tajem­nice skrywa Król jeziora? Co to znaczy być pięknym, i czy warto podążać za kanon­ami piękna? Czy rzeczy­wiś­cie „Nie taki dia­beł straszny, jak go malują”? Kim była ta tajem­nicza Czarown­ica? Czy Zosia odkryje ukryty w niej skarb? Odpowiedzi na te pyta­nia odkry­je­cie, oglą­da­jąc nasz pełen emocji spek­takl.

Bogata scenografia, wybitne kreacje krakows­kich aktorów, różnorodne postaci oraz melodie, które szy­bko wpadają w ucho, tworzą niepow­tarzalną atmos­ferę tego wyjątkowego przed­staw­ienia. Zarówno w salach teatral­nych, jak i pod­czas plen­erowych wys­taw­ień, nasz spek­takl doskonale sprawdza się, potęgu­jąc walory i wpły­wa­jąc na artysty­czny odbiór pub­liczności.

Dołącz­cie do nas, by zanurzyć się w mag­icznym świecie „ZACZAROWANYCH KORALI” i doświad­czyć nieza­pom­ni­anych chwil pełnych emocji. Niech ta niezwykła opowieść poruszy serca zarówno najmłod­szych, jak i tych nieco starszych widzów.

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Natasza Słysz-Czaja
Wys­tępuje 3 aktorów
Czas trwa­nia: 60 minut
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu