Smok z jed­nym okiem

wid­owisko teatralne dla dzieci 

Zapraszamy do zapier­a­jącej dech w pier­si­ach podróży w krainę magii i przy­gody, gdzie odwaga, współpraca i przy­jaźń stają się kluc­zowymi ele­men­tami walki o wol­ność i miłość!

            Przed­staw­ie­nie teatralne „Smok z Jed­nym Okiem” to niezwykła opowieść o dziel­nych ryc­erzach, pięknej księżniczce i smoku, którego serce skrywa tajem­nice. Gdy księżniczka Lękomira zostaje schwytana przez smoka, trzej nieustraszeni ryc­erze muszą połączyć siły, pokonać własne lęki i wykazać się spry­tem, by ocalić ukochaną córkę króla.

            W tym pełnym emocji spek­taklu odkry­je­cie, że prawdziwa siła tkwi w sol­i­darności i współpracy, a także w umiejęt­ności czer­pa­nia nauki z doświad­czeń innych. Przekona­cie się także, że nie zawsze to, co straszne na pier­wszy rzut oka, musi być złe.

            Oprawa spek­taklu to prawdziwe dzieło sztuki – bogata scenografia prze­niesie Was w świat mag­icznych zamków i tajem­niczych lasów, niezwykłe kostiumy oży­wią postaci, a muzyka oraz efekty spec­jalne dodadzą spek­tak­lowi niepow­tarzal­nego kli­matu.

            Przy­go­tu­j­cie się na ekscy­tu­jącą, pełną zwrotów akcji podróż, która por­wie Wasze serca i rozśmieszy do łez! Nasz spek­takl to nie tylko uczta dla Waszych oczu, ale także inter­ak­ty­wna przy­goda, w której każdy z Was może akty­wnie uczest­niczyć, poma­ga­jąc bohaterom w ich misji.

            „Smok z Jed­nym Okiem” to niezwykła przy­goda, którą warto przeżyć razem z nami!

 

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Justyna Baran, Tomasz Okar­mus, Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z możli­woś­cią podłączenia trzech mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu