Bajkowy Przekładaniec

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Godzinne inter­ak­ty­wne wid­owisko dla dzieci, doskonale sprawdza­jące się na wszelkiego typu imprezach plen­erowych. Składa się ono z wielu bajkowych piosenek, scenek aktors­kich i konkursów.

Jest to wesołe i niebanalne spotkanie z teatrem. Znakomici aktorzy z Teatru „Małgo” nie tylko bawią młodą wid­ownię, ale też zadają ważne pyta­nia: „Czy prob­lemy dorosłych są prob­le­mami dzieci?”, „Czy duży powinien szanować małego?”, „Czy pieniądze zdoby­wamy ucz­ci­wie?”. Wykon­awcy uczą dzieci pozy­ty­wnego myśle­nia, kul­tur­al­nej zabawy oraz doce­ni­a­nia pod­sta­wowych wartości. Pro­gram rozpoczyna piosenka „Chci­ałbym być kow­bo­jem”  (ale… kow­bo­jem strze­la­ją­cym uśmiechami!),  kończy zaś piękna piosenka „Baśnie” — bo prze­cież baśnie i bajki trzeba kochać nieza­leżnie od tego ile ma się lat!!!

Pod­czas trwa­nia wid­owiska pub­liczność ma okazję spotkać się z takimi bajkowymi posta­ci­ami, jak: Pinokio, Smok, Dia­bełek, Polic­jant oraz Złodzie­jaszek. W pro­gramie są także konkursy, w których dzieci nie tylko odpowiadają na ciekawe pyta­nia, ale również roz­grze­wają głosy, ćwiczą dykcję, skan­dują dopin­gu­jące zawoła­nia, czy też śpiewają wesołe piosenki.

Dużo muzyki, piękna scenografia, bar­wne kostiumy oraz pro­fesjon­alne wyko­nanie spraw­iają, że „Bajkowy Przekładaniec” na długo pozostaje w pamięci widzów.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gan­carek, Marek Klim­czak

Wyma­gania tech­niczne: 3 mikro­fony bezprze­wodowe, nagłośnie­nie z odt­warza­czem CD, garder­oba przy sce­nie

Czas trwa­nia: 6090 min