Barocco

pro­gram artysty­czny

Aktorzy prze­brani w styl­i­zowane kostiumy barokowe, odgry­wa­jąc scenki sytu­a­cyjne, starają się delikat­nie włączyć pub­liczność w grę aktorską i zachę­cają do wspól­nej zabawy.

Wprowad­zony zostaje rozkoszny, lużny i beztroski nas­trój oraz charak­terysty­czny kli­mat dla epoki baroku.

Pełna ruchu i ekspresji gra aktorów ma na celu oga­r­nię­cie całej przestrzeni. Dlat­ego też zmieni­ają oni często miejsce swo­jej gry. Odi­zolowują się chwilowo od ludzi, po to, by za jakiś czas z pre­m­e­dy­tacją zaan­gażować ich do swych teatral­nych dzi­ałań. Aktorzy współ­grają i wyko­rzys­tują różne ele­menty architek­tury lub scenografii.

Piękne kostiumy, peruki i mak­i­jaż nadają ładny akcent całej imprezie.

Akcja grana jest na fes­ti­walach, różnych imprezach okolicznoś­ciowych, fes­ty­nach zamknię­tych i w przestrzeni­ach otwartych.

Czas trwa­nia: do uzgod­nienia

Trzyosobowy zespół aktorski Teatru Nikoli