Jasełka

wid­owisko plen­erowe

Niezwykle wid­owiskowy spek­takl uliczny naw­iązu­jący i inspirowany wydarzeni­ami związanymi z Bożym Nar­o­dze­niem.

 

Zauważyć trzeba, iż już od XVIII wieku w Polsce ist­ni­ały pier­wsze świeckie insc­eniza­cje Jasełek o ludowym charak­terze. Grupy artysty­czne przemieszczały się z miejsca na miejsce, wys­taw­ia­jąc swoje przed­staw­ienia w różnych miejs­cowoś­ci­ach, dostar­cza­jąc lokalnym społecznoś­ciom chwile artysty­cznych wzruszeń. Od tego czasu forma jasełkowa często się zmieni­ała – oczy­wiś­cie zachowu­jąc tem­atykę, a w każdym przy­padku wyko­rzysty­wano piękne kostiumy i rek­wiz­yty. Krakowski teatr uliczny „Grupa Loco­mo­tora” poszedł o krok dalej. Wysiłek artys­tów zaowocował pow­staniem spek­taklu „Jasełka”, którego forma łączy trady­cję przed­staw­ień jasełkowych ze współczesną, niezwykle wid­owiskową styl­istyką teatru ulicznego.

W „Jasełkach” zobaczymy szczud­larzy oraz tancerzy, zach­wycimy się pięknymi kostiu­mami (m. in. Anioła i Dia­bła) i scenografią oraz nas­tro­jową muzyką. Całości towarzyszą ele­menty charak­terysty­czne dla teatrów ulicznych: ogień i efekty dymne.

Wys­tępuje 4 artys­tów Grupy Loco­mo­tora

Czas trwa­nia: 30 minut