Melodie naszych serc

wid­owisko estrad­owe

Zabawne i zarazem wzrusza­jące wid­owisko muzyczno-rozrywkowe. Znakomici artyści z teatru „Małgo” zabiorą pub­liczność w pon­ad­godzinną podróż w krainę wspom­nień.

Na pro­gram składają się m.in. nieza­pom­ni­ane piosenki (np. „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Ta ostat­nia niedziela”, „Przy kominku”, „Kolorowe jar­marki”, „Jedzie pociąg z daleka”, „Gdzie się podzi­ały tamte pry­watki”), skecze (cho­ci­ażby „Monolog strażaka”, czy też Pap­kin recy­tu­jący „Roksolankę” Zimorow­ica) oraz pełne humoru scenki aktorskie.

Gwoździem pro­gramu jest „Ham­let na wesoło” — w posta­cie Ham­leta, Ofelli i Polo­niusza wcielają się prze­brani w klasy­czne kostiumy wid­zowie. Zna­jdziemy tutaj również par­o­die reklam, Dzi­en­nika Telewiz­yjnego, Kon­certu Życzeń, itp. Pro­gram znakomi­cie sprawdza się w każdych warunk­ach: od kam­er­al­nych sal po duże plen­ery.

Wys­tępują:

Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek, Krzysztof Szczęsny

Wyma­gania tech­niczne:

3 mikro­fony bezprze­wodowe na statywach, odt­warzacz CD, nagłośnie­nie, garder­oba przy sce­nie

Czas trwa­nia: 70 min