Obrazki niez­nanego malarza

wid­owisko plen­erowe

Spek­takl oparty jest na wizji artysty poszuku­jącego siebie i swo­jego miejsca we współczes­nym świecie, który jawi się jako niejed­noz­naczny, wielowymi­arowy, pełny emocji i tajem­nic­zości.

Przed­staw­ie­nie to opowiada o całym bogactwie, jakie ofer­uje nam życie i jakie wypeł­nia wnętrze artysty. Są nim skom­p­likowane, lecz fas­cynu­jące relacje między mężczyz­nami i kobi­etami, towarzyszące im różnorodne, często skra­jne emocje, takie jak złość i radość, miłość i nien­aw­iść, zło i dobro.

W spek­taklu tym idea Malarza real­i­zowana jest poprzez ruch.. Taniec ma charak­ter uni­w­er­sal­nego języka służącego do przekazy­wa­nia różnorod­nych emocji. Jest on narzędziem i jedynym sposobem porozu­miewa­nia się bohaterów pojaw­ia­ją­cych się w świecie wizji artysty. Tworzy on ruchomy obraz ludzkiego ja w świecie wizji, tworzy obrazki niez­nanego Malarza.

Czas trwa­nia: 45 min.

Czas mon­tażu: 4 h

Czas demon­tażu: 2 h

Aktorzy: 5 osób, 1 tech­niczna

Wyma­gania tech­niczne:
- plac gry 18 na 15 m
- pełne nagłośnie­nie muzy­czne CD
- akustyk
- końcówka mocy 12 x 2 kW
- garder­oba
- bliski dostęp do wody