Radosna Biesi­ada

wid­owisko estrad­owe

Trwa­jący dziewięćdziesiąt minut biesi­adny wys­tęp trzech artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru Małgo (m. in. Bog­dan Wąchała i Marcin Gan­carek – znakomici aktorzy i kon­fer­an­sjerzy).

Wid­owisko zaw­iera bukiet skeczy, piosenek (m.in. „Szła dzieweczka do laseczka”, „Młode dzieweczki”, itp.), monologów (np. „Monolog strażaka”, „Monolog pana młodego” i wiele innych) i konkursów.

Znakomity pro­gram na dożynki, czy inne imprezy plen­erowe o charak­terze biesi­ad­nym. Atrakcją są nie tylko wyjątkowo komiczne skecze, ale i udział pub­liczności w pro­gramie (wspólne śpiewanie piosenek, zabawy, quizy i inne). To wszys­tko dostar­czy sporej dawki humoru, a duże doświad­cze­nie wykon­aw­ców – zag­waran­tuje wyśmien­itą zabawę. Każdy spróbuje swoich sił na sce­nie! Kto tylko zaprag­nie, w mgnie­niu oka zostanie aktorem, piosenkarzem…

Wyma­gania tech­niczne: 3 mikro­fony bezprze­wodowe na statywach, odt­warzacz CD, nagłośnie­nie, garder­oba przy sce­nie

Czas trwa­nia: 6090 min