Kabaret

Kabaret EWG

Szanowny orga­ni­za­torze! Jeśli jesteś orga­ni­za­torem Imprezy i chci­ałbyś śmieszny, rozśpiewany kabaret w konkuren­cyjnej cenie, kabaret EWG jest do Two­jej dys­pozy­cji!!!

 

„Dos­to­su­jemy pro­gram do charak­teru Imprezy, na przykład:

  • na Dożynkach — pro­gram rol­niczy
  • na Świę­cie Kobiet — tem­atem będzie płeć piękna
  • na Świę­cie Gminy lub Miasteczka — satyrycznie o prob­lemach lokalnej społeczności.

Jeśli chci­ałbyś rozśmieszyć swoich pra­cown­ików na zamkniętej imprezie, to na spec­jalne życze­nie możemy napisać piosenkę lub skecz o two­jej fir­mie.

Wyma­gania mamy niewielkie: scena z trzema mikro­fon­ami na statywach i linia do odt­warza­nia CD. Wys­tąpimy w każdych warunk­ach: od schodów w rem­izie do pro­fesjon­al­nej sceny plen­erowej. Mała garder­oba lub zasłonka przy sce­nie tylko ułatwi nam pracę.

Kabaret EWG  jako jeden z nielicznych kabaretów spec­jal­izuje się w wys­tę­pach plen­erowych.

Kabaret w swoich autors­kich pro­gra­mach porusza prob­lemy, z którymi borykają się mieszkańcy Wsi oraz małych środowisk, mówi gwarą wiejską, co można wyko­rzys­tać przy aplikowa­niu o środki zewnętrzne na orga­ni­za­cje Imprez.

Kabaret „EWG” ma  na swoim kon­cie wspólne  wys­tępy z kabare­tami:  „RAK”, „HRABI”, „JURKI”, ”Pod Wyr­wigroszem” oraz Arturem Andrusem.

Gwaran­tu­jemy godz­inę dobrej zabawy w przys­tęp­nej cenie!!!”