AGRES­SIVA 69 — Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta

koncert/widowisko mul­ti­me­di­alne

»Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta«, jeden z najws­panial­szych filmów z okresu kina niemego. Do dziś zach­wyca dra­maturgią, mon­tażem i zdję­ci­ami, mimo, iż pow­stał na początku XX wieku. Jeden dzień z życia dużego miasta, od wschodu słońca do chwili kiedy cichną fab­ryki i uliczny gwar, stał się inspiracją dla Agres­sivy 69 – pol­skiej leg­endy muzyki indus­tri­al­nej!

Czy­taj więcej: AGRES­SIVA 69 - Berlin: Sym­fo­nia Wielkiego Miasta

San Remo

kon­cert piosenki włoskiej

San Remo – to  godzinny kon­cert najwięk­szych prze­bo­jów włoskiej piosenki w wyko­na­niu duetu Justyna Baran & Yanoosh Baran.

 

Czy­taj więcej: San Remo

Zbójnicy

W swoim pro­gramie artysty­cznym prezen­tu­jemy melodie całych Karpat. Gramy i śpiewamy muzykę górali żywiec­kich, śląs­kich, sądec­kich, pod­ha­lańs­kich.

W naszym reper­tu­arze zna­jdziecie również piękne utwory górali słowac­kich i węgier­skie czardasze.

Czy­taj więcej: Zbójnicy

Water­loo

Zespół Water­loo zagra dla Państwa najwięk­sze prze­boje zespołu Abba i Boney M. — czyli nieza­pom­ni­ane lata 70. i 80. Piosenki tych zespołów to wpada­jąca w ucho muzyka i doskon­ała zabawa na każdą okazję.

Czy­taj więcej: Water­loo

Max Klezmer Band

Muzyka nasza, odczuwana jako połącze­nie trady­cji i nowoczes­ności, sięga w głąb duszy ludzkiej, odkrywa wspólną kul­turę i artysty­czną tożsamość różnych nacji, skła­nia do reflek­sji budząc radość życia.

Czy­taj więcej: Max Klezmer Band

Ban­shee

Gramy muzykę cel­ty­cką, bo pozwala nam na ekspresję naszej energii i umożli­wia łącze­nie pory­wa­jącego rytmu z piękną melodią z Wysp.

Staramy się pod­chodzić do życia i muzyki z humorem, często łącząc folk z innymi gatunkami, wtrą­ca­jąc także pol­skie akcenty. Lubimy słuchać siebie nawza­jem — mamy nadzieję, że i Wy nas pol­u­bi­cie.

Czy­taj więcej: Ban­shee