Ban­shee

Gramy muzykę cel­ty­cką, bo pozwala nam na ekspresję naszej energii i umożli­wia łącze­nie pory­wa­jącego rytmu z piękną melodią z Wysp.

Staramy się pod­chodzić do życia i muzyki z humorem, często łącząc folk z innymi gatunkami, wtrą­ca­jąc także pol­skie akcenty. Lubimy słuchać siebie nawza­jem — mamy nadzieję, że i Wy nas pol­u­bi­cie.

W zes­pole gra obec­nie szóstka młodych ludzi, z których każdy wnosi coś od siebie, coś niepow­tarzal­nego. Głównym celem, jaki chcemy osiągnąć, to granie, granie i granie, jakkol­wiek banal­nie by to nie brzmi­ało. Każda próba to nieprze­ciętna zabawa w folk i naszą jego inter­pre­tację. Bywa tak, że ktoś zacznie grać, tak od niechce­nia, i nagle robimy „folk ses­sion”, które jest oso­bistą real­iza­cją muzyki tkwiącej w każdym z nas. Chcemy też grać dużo kon­certów — propagować muzykę cel­ty­cką gdzie się da, dzieląc się naszą pasją.