Zbójnicy

W swoim pro­gramie artysty­cznym prezen­tu­jemy melodie całych Karpat. Gramy i śpiewamy muzykę górali żywiec­kich, śląs­kich, sądec­kich, pod­ha­lańs­kich.

W naszym reper­tu­arze zna­jdziecie również piękne utwory górali słowac­kich i węgier­skie czardasze.

Jesteśmy młodym pokole­niem górali. Od najmłod­szych lat zaj­mu­jemy się kul­turą góral­ską — znamy ja na wylot! Teraz chcemy przed­stawić ją Państwu. Naszą pasją jest taniec i muzyka góral­ska.

Nasze wys­tępy to nie tylko śpiew i muzyka, pro­ponu­jemy Państwu wspani­ałą zabawę inte­gra­cyjną na góral­ską nutę!

Czas trwa­nia: 6090 minut