Kolęda z kotem w tle

Kolędy zaaranżowane w stylu folk, blues, bossa nova, reg­gae, to dziś nic nowego. Podob­nych zadań, pode­j­mowało i pode­j­muje się wielu artys­tów. Jed­nak jest coś szczegól­nego w kon­cer­cie kolęd Yanoosha Barana.

Być może ma na to wpływ szczególny sto­sunek artysty do okresu bożonar­o­dzeniowego i do kolęd właśnie.

Pro­gram pow­stawał na przestrzeni wielu lat i jest „oczkiem w głowie” dla autora. Aranżacje dokład­nie prze­myślane, tak by współczes­ność ryt­mów i har­monii nie przykryła kli­matu wynika­jącego z trady­cji. Być może dlat­ego kon­cert przyj­mowany jest równie entuz­jasty­cznie przez dzieci, dorosłych, a nawet osoby starsze.

Kolęda z kotem w tle” to tytuł kon­certu i jed­nocześnie tytuł jed­nej z dwóch autors­kich piosenek, które znalazły się w pro­gramie obok wier­szy wybranych poetów i samego autora kon­certu.

Kon­cert kolęd Yanoosh Baran (wokal, gitara) wykonuje z Justyną Baran (wokal) oraz Urszulą Mach­nik (recy­tacja).

 

 

Wyma­gania tech­niczne: 3 mikro­fony (jeden na staty­wie), nagłośnie­nie, wejś­cie na linie do gitary, ew. odsłuch.

Czas trwa­nia: 60 minut.